Poszukiwani sympatyczni Sąsiedzi! Dołącz do nas!

Nasi Klienci są wyjątkowi, sami wybierają swoich sąsiadów. Ty też możesz wybrać sobie sąsiadów! Jeśli jesteś zadowolony z zakupu nieruchomości w Lokum Deweloper, poleć nas swoim znajomym, a my nagrodzimy rekomendację:

 • na Rekomendującego czeka: karta podarunkowa do sklepów Media Markt o wartości 2 000 pln lub zamiennie 1 000 pln w gotówce
 • dla Twoich przyszłych sąsiadów – 1% rabatu na wybrane lokum

Zasady udziału w Programie Poszukiwani sympatyczni Sąsiedzi!

 • Jeśli mieszkasz już na jednym z naszych osiedli, jesteś właścicielem mieszkania lub domu – poleć nasze osiedle znajomym, którzy szukają dla siebie lokum.
 • Wydrukuj Formularz Rekomendacji lub weź go z naszego Salonu sprzedaży. Wypełnij formularz - wpisz swoje dane, dane osoby której rekomendujesz lokum oraz nagrodę, którą wybierasz.
 • Przynieś wypełniony formularz do Salonu sprzedaży lub prześlij go pocztą tradycyjną.
 • Po dokonaniu zakupu lokum przez osobę Rekomendowaną skontaktujemy się z Tobą w celu przekazania nagrody.

I gotowe! Pozostało cieszyć się z nagrody i z towarzystwa sympatycznych sąsiadów!

 

Pobierz formularz

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO „Poszukiwani sympatyczni Sąsiedzi"

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady udziału w Programie Rekomendacji prowadzonym pod nazwą „Poszukiwani sympatyczni Sąsiedzi (której celem jest uatrakcyjnienie oferty Organizatora (dalej jako: „Regulamin”).

 

2. Organizatorem Programu Rekomendacji prowadzonym pod nazwą „Poszukiwani sympatyczni Sąsiedzi” jest Spółka pod firmą LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krawiecka 1, lok. 101, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000392828 (dalej jako: „Organizator”).

 

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostanie wyrażenie „Spółka Powiązana” oznacza to jedną ze Spółek, tj. Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 2 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 3 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu,  Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 4 Spółka komandytowa- z siedzibą we Wrocławiu, Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 5 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 6 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, Spółki pod firmą Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 7 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 8 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 9 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 10 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 11 Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 12 Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 13 Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiupowiązaną w sposób organizacyjny i gospodarczy z Organizatorem.

 

4. Do zadań Organizatora należy sprawowanie nadzoru, czy w związku z trwaniem Programu Rekomendacji nie zachodzi zagrożenie wystąpienia konfliktu interesów Organizatora i Spółek Powiązanych z pracownikami Spółki pod firmą Lokum Deweloper S.A., a także Uczestnikami Programu.

 

5. Program Rekomendacji nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 nr 201 poz. 1540).

 

§2. MIEJSCE I CZAS TRWANIA PROGRAMU

1. Program Rekomendacji odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. Program Rekomendacji prowadzony pod nazwę „Poszukiwani sympatyczni Sąsiedzi” obowiązuje od 01.08.2013 r. do dnia odwołania przez Organizatora.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Programu Rekomendacji w każdym czasie, bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu na 3 dni przed planowanym odwołaniem bądź zawieszeniem informacji na stronie internetowej: http//lokum-deweloper.pl o dokładnej dacie odwołania lub zawieszenia.

 

§3. UCZESTNICY

1. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do Programu Rekomendacji zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 

2. Przystąpienie do Programu Rekomendacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 

3. Program Rekomendacji nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy zostały zarezerwowane lub zakupione lokale objęte ofertą promocyjną. Warunki oferty promocyjnej prezentowane są na stronie internetowej Organizatora w zakładce Promocje lub na karcie lokalu.

 

4. Uczestnikami Programu mogą być osoby Rekomendujące i Rekomendowane.

 

5. Przez osobę Rekomendującą, która może wziąć udział w niniejszym Programie Rekomendacji rozumie się każdą osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nabyła lokal mieszkalny lub dom od którejkolwiek ze Spółek Powiązanych, przy czym przez nabycie rozumie się nie tylko zawarcie Umowy Sprzedaży w formie aktu notarialnego i zapłatę całej ceny wskazanej w Umowie, ale także podpisanie z jedną ze Spółek Powiązanych Umowy Deweloperskiej bądź Przedwstępnej Umowy Sprzedaży wraz z wpłatą całej Ceny Sprzedaży określonej w Umowie na konto odpowiedniej Spółki Powiązanej. Osobami Rekomendującymi nie mogą być pracownicy Organizatora lub podmiotów współpracujących z Organizatorem w ramach stałej umowy o współpracę. Przez osobę Rekomendowaną, która może skorzystać z niniejszego Programu Rekomendacji rozumie się każdą osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, której dane osobowe zostaną wskazane przez Rekomendującego na odpowiednim Formularzu Rekomendacyjnym, o którym mowa w dalszej części Regulaminu

 

6. W Programie Rekomendacji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także Pośrednicy Nieruchomości oraz członkowie rodzin tych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz ich pracownicy i stali współpracownicy, przy czym przez Pośrednika Nieruchomości rozumie się osobę fizyczną posiadającą licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115 poz. 741).

 

§4. ZASADY PROGRAMU REKOMENDACJI

1. Program Rekomendacji jest prowadzony pod nazwą „Poszukiwani sympatyczni Sąsiedzi”.

2. Program Rekomendacji ma na celu promowanie oraz zwiększenie atrakcyjności Lokali oferowanych do sprzedaży w ramach realizowanych przez Spółki Powiązane inwestycji.

 

3. Udział w Programie Rekomendacji umożliwia Rekomendującym uzyskanie nagrody rzeczowej (wraz z nagrodą pieniężną) albo samej nagrody pieniężnej (każda z osobna zwana dalej: ,.Nagrodą”) za zarekomendowanie nowym klientom (Rekomendowanym) Lokali oferowanych do sprzedaży przez Spółki Powiązane, a Rekomendowanym uzyskanie rabatu na zakup Lokalu po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

 

4. Rekomendujący może dokonać Rekomendacji wielokrotnie.

 

5. Wedle wyboru Rekomendującego, po spełnieniu warunków opisanych poniżej, może mu zostać alternatywnie przyznana:

 

a) nagroda rzeczowa w postaci kart prezentowych na łączną kwotę 2 000,00 zł do sklepów sieci Media Markt, do zrealizowania w dowolnym sklepie tej sieci wraz z nagrodą pieniężną w postaci zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 340 zł. Karta podarunkowa ważna jest przez okres 12 miesięcy od dnia aktywowania lub

b) nagroda pieniężna w kwocie 1 000,00 zł. wraz z nagrodą pieniężną w postaci zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 170 zł.

 

6. Rabat dla Rekomendowanego przyznany w toku skutecznej rekomendacji wynosi 1% wartości ceny widniejącej w cenniku za dany Lokal, który jest dostępny w Salonie Sprzedaży Organizatora oraz na stronach internetowych: www.lokum-deweloper.pl, przy czym uzyskanie Rabatu w ramach Programu Rekomendacji nie wyklucza prawa Rekomendowanego do ewentualnego prowadzenia dalszych negocjacji ceny za dany Lokal.

 

7. W celu skorzystania z Programu Rekomendacji, Rekomendujący, przy użyciu formularza dostępnego do pobrania na stronie www.lokum-deweloper.pl oraz w Salonie Sprzedaży Organizatora (dalej jako: „Formularz Rekomendacyjny”), poleca nowego klienta (Rekomendowanego) jednej ze Spółek Powiązanych z Organizatorem. W treści Formularza Rekomendacji, Rekomendujący wskazuje, która z Nagród może mu zostać przyznana przez Organizatora, po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie.

 

8. Rekomendacja jest skuteczna, jeżeli spełnione zostaną łącznie poniższe warunki:

 

a) Rekomendujący w okresie obowiązywania Programu Rekomendacji wypełni Formularz Rekomendacyjny umieszczając prawidłowo na jego karcie wszystkie niezbędne dane wskazane w Formularzu Rekomendacyjnym oraz złoży na nim własnoręczny, czytelny podpis,

 

b) Rekomendujący złoży Formularz Rekomendacyjny w Salonie Sprzedaży Organizatora w okresie trwania Programu Rekomendacji oraz uzyska od osoby uprawnionej odpowiednie potwierdzenie faktu jego złożenia, przy czym przez osobę uprawnioną rozumie się pracownika Działu Sprzedaży Organizatora,

 

c)Rekomendowany wskazany w Formularzu Rekomendacyjnym złożonym przez Rekomendu¬jącego, dokona nabycia Lokalu oferowanego do sprzedaży przez jedną ze Spółek Powiązanych, tj. zawrze Umowę Sprzedaży w formie aktu notarialnego i dokona zapłaty całej ceny Lokalu wskazanej w Umowie bądź zawrze Umowę Deweloperską lub Przedwstępną Umowę Sprzedaży i dokona zapłaty całej ceny sprzedaży określonej w Umowie na konto odpowiedniej Spółki Powiązanej,

 

d)Rekomendowany nie odstąpi od Umowy Sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego bądź od Przedwstępnej Umowy Sprzedaży lub Umowy Deweloperskiej,

 

e)Dane Rekomendowanego nie mogą znajdować się w bazie danych Spółek Powiązanych przed dniem przystąpienia do Programu Rekomendacji, tj. złożeniem Formularza Rekomendacyjnego w Salonie Sprzedaży Organizatora.

 

9.Przyznanie Rekomendowanemu rabatu określonego w § 4 ust. 6 następuje, jeżeli powoła się on na Formularz Rekomendacyjny złożony przez Rekomendującego w Salonie Sprzedaży w okresie obowiązywania Programu, a jego dane będą zgodne z widniejącymi na Formularzu Rekomendacyjnym.

Przyznanie Rekomendującym nagrody rzeczowej lub nagrody pieniężnej określonej w § 4 ust. 6  następuje pod warunkiem spełnienia warunków określonych w punkcie Zasady Programu Rekomendacji oraz dostarczenia do Działu Sprzedaży wydrukowanego i wypełnionego formularza rekomendacji wraz z podpisem pracownika Działu Sprzedaży najpóźniej do dnia podpisania pierwszej umowy kontraktującej lokal.

 

10.Rekomendujący nie jest odpowiedzialny za zawarcie Umowy pomiędzy Rekomendowanym a Spółką Powiązaną.

 

§5. ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY

1. Nagroda pieniężna może być wypłacona tylko i wyłącznie na rachunek bankowy Rekomendującego uprzednio wskazany w Formularzu Rekomendacyjnym, pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody. Jeżeli Rekomendujący w terminie 2 (dwóch) tygodni nie dokona odbioru nagrody rzeczowej wskazanej w § 4 ust. 5, nagroda rzeczowa (wraz z towarzyszącą mu nagrodą pieniężną) przechodzi na rzecz Organizatora, a sam Rekomendujący traci uprawnienie do jej odbioru.

 

2.Wraz z otrzymaniem przez Rekomendującego jednej z Nagród, otrzyma on również od Organizatora deklarację podatkową PIT-11, a uzyskany przychód z tytułu otrzymanej Nagrody zobowiązany będzie samodzielnie rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.

3.Organizator oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku z tytułu przychodu osiągniętego przez Rekomendującego, w związku z otrzymaniem nagrody.

 

4.Warunkiem przekazania przez Organizatora którejkolwiek z Nagród wskazanych w §4

ust. 5 jest przekazanie przez Rekomendującego  danych osobowych niezbędnych do wypełnienia deklaracji podatkowej PIT-11, tj. adresu zamieszkania, nr PESEL, siedziby właściwego urzędu skarbowego dla składania rocznych zeznań podatkowych.

 

§6. REKLAMACJE

1.Reklamacje dotyczące Programu Rekomendacji Uczestnik może składać na piśmie w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia podstawy do jej złożenia, w Salonie Sprzedaży Organizatora lub przestać pocztą tradycyjną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

2.Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika Programu, jak również opis podstaw reklamacji i podpis wnoszącego reklamację.

 

3.Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.

 

4.O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną. Decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza to uprawnień Uczestnika Programu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej na 3 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

 

2.Wzór Formularza Rekomendacyjnego niezbędnego do dokonania skutecznej rekomendacji znajduje się na odwrocie.

 

3. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestników Programu, o dotrzymaniu wszelkich terminów decydować będzie data nadania pisma.

 

4.Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Salonie Sprzedaży Organizatora w budynku Justin Center przy ul. Krawieckiej 1, lok. 101 we Wrocławiu.

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przystąpienia do niniejszego Programu Rekomendacji z powodów technicznych bądź organizacyjnych w szczególności związanych z utrudnieniami w działaniu stron internetowych Organizatora.

 

6. Wszelką korespondencję do Organizatora dotyczącą niniejszego Programu należy kierować na adres: LOKUM DEWELOPER S.A., ul. Krawiecka 1, lok. 101, 50-148 Wrocław.

 

7. Treści zawarte w ulotce promocyjnej mają charakter informacyjny. Pełne zasady Programu określa wyłącznie niniejszy regulamin.

 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy.

 

Regulamin
Znajdziemy dla Ciebie
wymarzone mieszkanie


Przed wyrażeniem odpowiednich zgód, prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarazaniu Państwa danych osobowych.

* pole obowiązkowe


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Lokum Sąsiedzi

Sprzedaż mieszkań na bardzo korzystnych warunkach. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Dlaczego warto?

 • Lokum Deweloper to firma z tradycjami i ogromnym doświadczeniem, istniejemy od 2004 roku. Nasze doświadczenie gwarantuje bezpieczną inwestycję i rzetelne wykonanie.
 • Solidność. Wywiązujemy się z umów - na bieżąco informujemy naszych Klientów o postępach prac. Dbamy o nieruchomości również po oddaniu ich do użytkowania.
 • Oferujemy mieszkania w atrakcyjnych cenach. Doradcy finansowi, z którymi współpracujemy pomogą wybrać najkorzystniejsze warunki na sfinansowanie wymarzonego mieszkania.
 • Projektując osiedla, uwzględniamy również części wspólne - nasze osiedla są pełne zieleni, z dodatkowymi atrakcjami jak fontanna, na każdym osiedlu znajdują się bezpieczne place zabaw - dbamy, żeby otoczenie było bardzo przyjazne.
 • Dbałość o najwyższą jakość oraz staranność wykonania - cechuje każdy nasz projekt.
 • Przemyślane rozkłady kreowanych pomieszczeń. Dzięki temu możesz urządzić mieszkanie dogodnie i komfortowo.
 • Budowane przez nas mieszkania są zawsze sytuowanie w dogodnej lokalizacji ze świetną komunikacją i wygodnym dojazdem.
 • Zależy nam na bezpieczeństwie naszych mieszkańców, dlatego projektujemy osiedla strzeżone.

Nowe budownictwo - oczywiście!

Od wielu lat tworzymy niepowtarzalne miejsca, które cieszą wygodą i funkcjonalnością. Nasze osiedla zostały zaprojektowane z myślą o komforcie swoich przyszłych mieszkańców. Funkcjonalnie rozplanowane przestrzenie, najwyższa jakość materiałów i eleganckie detale sprawiają, że utrzymane w nowoczesnej estetyce osiedle stanie się idealnym miejscem do życia. Przekonaj się.

Zobacz nasze nieruchomości online!