Wyjątkowe korzyści dla wyjątkowych ludzi

Program Lokum+ - korzyści dla mieskzańców osiedli Lokum Deweloper

Klienci Lokum Deweloper to ludzie szczególni, dlatego należą im się specjalne przywileje.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy Program, w którym znajdziecie szereg zniżek i rabatów u naszych renomowanych firm Partnerskich.

 • to same pozytywy, dzięki Programowi możecie dużo taniej wykończyć i kompleksowo umeblować swoje nowe mieszkanie, a także taniej się do niego przeprowadzić.
 • to także plusy codziennego życia - tańsze zakupy, szybszy internet, lepsze samopoczucie dzięki zniżce w salonie fitness i bonusom na zakup wina.

Okazuj swoje karty zniżkowe i posługuj się swoim indywidualnym kodem rabatowym przy zakupach u naszych Partnerów. 

Będziemy stale wzbogacać ofertę Programu i dodawać nowych Partnerów, aby nasi Klienci mieli jeszcze więcej korzyści!

Jak korzystać

Jesteś szczęśliwym właścicielem mieszkania na osiedlu Lokum di Trevi, Lokum da Vinci, Lokum Viva lub Lokum Victoria? Dostaniesz indywidualny kod rabatowy i pakiet kart/kuponów rabatowych.

1. Jeśli dopiero odbierasz mieszkanie, dostaniesz pakiet kart wraz z ulotką informacyjną przy odbiorze mieszkaniaAby dostać kod rabatowy powinieneś:

 • wysłać mail na adres program@lokumdeweloper.pl z danymi:
  imię i nazwisko, adres zamieszkania na osiedlu Lokum di Trevi, Lokum da Vinci, Lokum Viva lub Lokum Victoria, numer umowy deweloperskiej
 • dostaniesz mailem kod rabatowy z listą partnerów i oferowanych przez nich zniżek​

2. Jeśli jesteś już zadomowionym mieszkańcem osiedla Lokum di Trevi, Lokum da Vinci, Lokum Viva, Lokum Victoria, a nie otrzymałeś pakietu kuponów rabatowych to koniecznie skontaktuj się z nami mailowo: program@lokumdeweloper.pl. Aby dostać kod rabatowy należy:

 • wysłać mail na adres program@lokumdeweloper.pl z danymi:
  imię i nazwisko, adres zamieszkania na Lokum di Trevi, Lokum da Vinci, Lokum Viva lub Lokum Victoria, numer umowy deweloperskiej
 • dostaniesz mailem kod rabatowy z listą partnerów i oferowanych przez nich zniżek

Korzystaj z Programu i ciesz się zniżkami! Bo z Lokum Deweloper zawsze wychodzisz na plus!

Jak korzystać
Partnerzy i zniżki
Aktualności
Regulamin

§ 1. Organizator

 1. Organizatorem Programu Rabatowego „LOKUM+” jest spółka Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy Krawieckiej 1, lok. 101 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000392828, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostanie wyrażenie „Spółka Powiązana” oznacza to:
  • Spółkę pod firmą Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 3 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, realizująca inwestycję pod nazwą „Lokum di Trevi”,
  • Spółkę pod firmą Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 4 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, realizująca inwestycję pod nazwą „Lokum da Vinci”,
  • Spółkę pod firmą Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 7 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, realizująca inwestycję pod nazwą „Lokum Viva”,
  • Spółkę pod firmą Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 5 Spólka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, realizująca inwestycję pod nazwą "Lokum Victoria",
  • Spółkę pod firmą Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 6 Spólka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, realizująca inwestycję pod nazwą "Lokum Victoria".

  powiązane w sposób organizacyjny i gospodarczy z Organizatorem.


§ 2. Uczestnictwo w Programie

 1. Program Rabatowy LOKUM+ jest skierowany do klientów Spółki Powiązanej - osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych - zwanych dalej „Uczestnikami”, którzy w okresie obowiązywania Programu Rabatowego podpiszą ze Spółką Powiązaną umowę deweloperską w formie aktu notarialnego na zakup lokalu mieszkalnego w ramach realizowanej przez Spółkę Powiązaną.
 2. Uczestnikami Programu Rabatowego są również klienci, którzy przed jego rozpoczęciem podpisali ze Spółką Powiązaną umowę przedwstępną lub deweloperską na zakup lokalu mieszkalnego w ramach realizowanej przez Spółkę Powiązana inwestycji, która to umowa nie została wypowiedziana lub w inny sposób rozwiązana.

§ 3. Czas trwania Programu Rabatowego

 1. Program Rabatowy trwa od dnia 15 lutego 2013 r. do czasu jego odwołania zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Programu Rabatowego w każdym czasie, bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu informacji o dokładnej dacie odwołania lub zawieszenia Programu partnerskiego na stronie internetowej: https://lokum-deweloper.pl/.
 3. W przypadku odwołania lub zawieszenia Programu Rabatowego w sposób opisany w ust. 2 powyżej, od chwili jego odwołania lub w okresie jego zawieszenia Uczestnik nie może powoływać się na uprawnienia opisane w niniejszym Regulaminie wypływające dla niego z posiadania Rabatu.

§ 4. Zasady Programu Rabatowego

 1. Program Rabatowy jest prowadzony pod nazwą „LOKUM+”.
 2. Program Rabatowy polega na udzieleniu przez podmioty współpracujące z Organizatorem (dalej jako: „Partnerzy”), rabatu w postaci zniżki na towary lub usługi oferowane w sprzedaży przez Partnerów (dalej jako: „Rabat”). Dla uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że Rabat jest udzielany przez Partnerów.
 3. Rabat będzie udzielany w wysokości oraz na zasadach określonych dowolnie przez Partnera. W zależności od uznania Partnera udzielenie Rabatu może zostać potwierdzone poprzez wydanie kodu rabatowego lub karty rabatowej. Karta rabatowa nie jest środkiem płatniczym. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku zakupów dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania karty rabatowej. Rabaty przysługujące z różnych źródeł nie podlegają sumowaniu. Organizator lub Partner mają prawo unieważnienia karty w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana do celów sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 4. Wykaz Partnerów udzielających Rabaty znajduje się na stronie internetowej Organizatora https://lokum-deweloper.pl/. Na powyższej stronie internetowej znajduje się również wykaz przykładowych kategorii towarów bądź usług objętych Rabatem.
 5. Szczegółowe zasady oraz kategorie towarów bądź usług objętych Rabatem będą udzielane
  przez Partnera.
 6. Jeżeli lokal mieszkalny został zakupiony przez kilku Uczestników (np. pozostających w związku małżeńskim) Rabat tj. kod rabatowy lub karta rabatowa może obejmować tylko jednego Uczestnika, chyba, że Partner zdecyduje inaczej, wtedy taka informacja zostanie udzielona indywidualnie Uczestnikom, które zgłosiły zamiar udziału w Programie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Partnera związane z realizacją uprawnień Uczestnika wskazane w niniejszym Regulaminie wynikających z udzielonego Rabatu.
 8. Uczestnika powołującego się na uprawnienia wynikające z otrzymanej Rabatu obowiązuje treść niniejszego Regulaminu w brzmieniu z chwili powoływania się na w/w uprawnienia.
 9. W sytuacji, gdy w okresie trwania Programu Rabatowego Partner wycofa się z jego uczestnictwa Organizator zobowiązuje się o tym poinformować Uczestników poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej https://lokum-deweloper.pl/. Uczestnik nie może realizować swoich uprawnień związanych z udzielonym Rabatem wobec Partnera, który wycofa się z Programu Rabatowego.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów i wykonywanych usług przez
  Partnera.

§ 5. Postanowienia szczegółowe Programu Rabatowego

KOD RABATOWY

 1. Uczestnik zainteresowany uzyskaniem kodu rabatowego powinien skierować do Organizatora w formie elektronicznej na adres e-mail program@lokumdeweloper.pl wniosek o udzielenie Rabatu w postaci kodu rabatowego. Wniosek powinien zawierać dane osobowe Uczestnika w postaci imienia i nazwiska, adresu zakupionego lokalu oraz nr umowy deweloperskiej celem ustalenia uprawnień Uczestnika do uzyskania Rabatu.
 2. W sytuacji wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ust.1 przez osobę, która nie spełni kryteriów kwalifikujących ją jako Uczestnika, Organizator poinformuje o braku uprawnień do uzyskania Rabatu.
 3. Wraz z przesłaniem wniosku o udzielenie Rabatu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz nr umowy deweloperskiej na potrzeby związane z udzieleniem Rabatu i wykonywaniem jego uprawnień związanych z Programem Rabatowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik wyraża również zgodę na przekazanie w/w danych osobowych Partnerom, na potrzeby związane z obsługą Programu Rabatowego.
 4. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Wraz z przesłaniem wniosku o udzielenie Rabatu Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu oraz pozostałe zasady Programu Rabatowego opisane na stronie internetowej https://lokum-deweloper.pl/.
 6. Organizator zobowiązuje się potwierdzić udzielenie Rabatu poprzez przesłanie na adres e- mail Uczestnika kodu rabatowego.
 7. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 Uczestnik może wskazać osobę trzecią jako uprawnioną do uzyskania Rabatu. W tym celu w treści e-maila powinien wskazać swoje imię i nazwisko oraz nr umowy deweloperskiej oraz imię i nazwisko osoby trzeciej, której Rabat ma zostać udzielony. Udzielenie Rabatu osobie wskazanej przez Uczestnika wyłącza możliwość udzielania Rabatu Uczestnikowi.

KARTA RABATOWA

 1. Uczestnik zainteresowany uzyskaniem karty rabatowej powinien skontaktować się z pracownikiem Lokum Deweloper S.A. drogą elektroniczną, e-mail: program@lokumdeweloper.pl.
 2. Karty rabatowe będą również wydawane, za zgodą Uczestnika, w czasie podpisywania protokołów odbiorów lokali.
 3. W przypadku przekazania praw Uczestnika do karty rabatowej osobie trzeciej konieczne będzie złożenie przez Uczestnika wniosku na adres program@lokumdeweloper.pl wskazującego imię i nazwisko, adres zakupionego lokalu, nr umowy deweloperskiej oraz imię i nazwisko, numer umowy deweloperskiej osoby trzeciej. Wydanie karty rabatowej osobie wskazanej przez Uczestnika wyłącza możliwość wydania karty rabatowej Uczestnikowi.
 4. Wraz ze złożeniem wniosku o wydanie karty rabatowej Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska na potrzeby związane z udzieleniem Rabatu i wykonywaniem jego uprawnień związanych z Programem Rabatowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik wyraża również zgodę na przekazanie w/w danych osobowych Partnerom, na potrzeby związane z obsługą Programu Rabatowego. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Wraz ze złożeniem wniosku o wydanie karty rabatowej Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu oraz pozostałe zasady Programu Rabatowego opisane na stronie internetowej https://lokum-deweloper.pl/.

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Programu Rabatowego Uczestnik może składać na piśmie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Programu Rabatowego.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika Programu Rabatowego, jak również opis podstaw reklamacji i podpis wnoszącego reklamację.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną. Decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza to uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej na 3 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestników, o dotrzymaniu wszelkich terminów decydować będzie data stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Salonie Sprzedaży Organizatora przy ul. Krawieckiej 1 lok. 101 we Wrocławiu.
 5. Wszelką korespondencję do Organizatora dotyczącą niniejszego Programu Rabatowego należy kierować na adres: LOKUM DEWELOPER S.A., ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy.
Regulamin
Znajdziemy dla Ciebie
wymarzone mieszkanieRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Lokum +

Sprzedaż mieszkań na bardzo korzystnych warunkach. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Dlaczego warto?

 • Lokum Deweloper to firma z tradycjami i ogromnym doświadczeniem, istniejemy od 2004 roku. Nasze doświadczenie gwarantuje bezpieczną inwestycję i rzetelne wykonanie.
 • Solidność. Wywiązujemy się z umów - na bieżąco informujemy naszych Klientów o postępach prac. Dbamy o nieruchomości również po oddaniu ich do użytkowania.
 • Oferujemy mieszkania w atrakcyjnych cenach. Doradcy finansowi, z którymi współpracujemy pomogą wybrać najkorzystniejsze warunki na sfinansowanie wymarzonego mieszkania.
 • Projektując osiedla, uwzględniamy również części wspólne - nasze osiedla są pełne zieleni, z dodatkowymi atrakcjami jak fontanna, na każdym osiedlu znajdują się bezpieczne place zabaw - dbamy, żeby otoczenie było bardzo przyjazne.
 • Dbałość o najwyższą jakość oraz staranność wykonania - cechuje każdy nasz projekt.
 • Przemyślane rozkłady kreowanych pomieszczeń. Dzięki temu możesz urządzić mieszkanie dogodnie i komfortowo.
 • Budowane przez nas mieszkania są zawsze sytuowanie w dogodnej lokalizacji ze świetną komunikacją i wygodnym dojazdem.
 • Zależy nam na bezpieczeństwie naszych mieszkańców, dlatego projektujemy osiedla strzeżone.

Nowe budownictwo - oczywiście!

Od wielu lat tworzymy niepowtarzalne miejsca, które cieszą wygodą i funkcjonalnością. Nasze osiedla zostały zaprojektowane z myślą o komforcie swoich przyszłych mieszkańców. Funkcjonalnie rozplanowane przestrzenie, najwyższa jakość materiałów i eleganckie detale sprawiają, że utrzymane w nowoczesnej estetyce osiedle stanie się idealnym miejscem do życia. Przekonaj się.

Zobacz nasze nieruchomości online!