Wyjątkowe korzyści dla wyjątkowych ludzi!

Program Lokum+ - korzyści dla mieskzańców osiedli Lokum Deweloper

Klienci Lokum Deweloper to ludzie szczególni, dlatego należą im się specjalne przywileje.

Z myślą o Was przygotowaliśmy Program, w którym znajdziecie szereg zniżek i rabatów na ofertę naszych renomowanych firm partnerskich.

 • To same pozytywy - dzięki Programowi możecie dużo taniej wykończyć i kompleksowo umeblować swoje nowe mieszkanie, a także taniej się do niego przeprowadzić.
 • To także udogodnienia w codziennym życiu - tańsze zakupy, zniżki na pielęgnowanie swoich zainteresowań.

Okazujcie swoje karty zniżkowe i posługujcie się indywidualnymi kodami rabatowymi przy zakupach u naszych Partnerów. 

Stale wzbogacamy ofertę Programu o propozycje kolejnych marek, aby nasi Klienci mieli jeszcze więcej korzyści!

Jak korzystać

Jesteś właścicielem mieszkania na osiedlu wybudowanym przez Lokum Deweloper? Dostaniesz indywidualny kod rabatowy i pakiet kart/kuponów rabatowych!

1. Jeśli dopiero odbierasz swoje nowe lokum, otrzymasz pakiet kart rabatowych oraz formularz do wypełnienia i podpisania w trakcie przekazywania mieszkania. Na wskazany przez Ciebie adres e-mail wyślemy kod rabatowy upoważniejący do zniżek u pozostałych Partnerów.

2. Jeśli jesteś już zadomowionym mieszkańcem jednego z naszych osiedli, a nie otrzymałeś pakietu kuponów rabatowych, koniecznie skontaktuj się z nami mailowo: program@lokumdeweloper.pl. Aby dostać kod rabatowy, należy wysłać e-mail na adres program@lokumdeweloper.pl, podając w nim następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania na osiedlu wybudowanym przez Lokum Deweloper, numer umowy deweloperskiej. W odpowiedzi odeślemy do Ciebie wiadomość zawierającą kod rabatowy z listą Partnerów i oferowanych przez nich zniżek.

Korzystaj z Programu i ciesz się zniżkami! Bo z Lokum Deweloper zawsze wychodzisz na plus!

Jak korzystać
Partnerzy i zniżki
Partnerzy i zniżki
Regulamin

 1. Organizatorem Programu Rabatowego „LOKUM+” jest spółka pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy Krawieckiej 1 lok. 101, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000392828, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostanie wyrażenie „Spółka Powiązana” oznacza to spółkę pod firmą:
 1. Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 3 Spólka jawna z siedzibą we Wrocławiu, która zrealizowała inwestycję pod nazwą "Lokum di Trevi",
 2. Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 4 Spólka jawna z siedzibą we Wrocławiu, która zrealizowała inwestycję pod nazwą "Lokum da Vinci" i realizująca inwestycję pod nazwą "Lokum Porto",
 3. Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 5 Spólka jawna z siedzibą we Wrocławiu, która zrealizowała inwestycję pod nazwą "Lokum Victoria",
 4. Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 7 Spólka jawna z siedzibą we Wrocławiu, która zrealizowała inwestycję pod nazwą "Lokum Viva" i "Lokum Vena",
 5. Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 8 Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, realizująca inwestycję pod nazwą „Lokum Vista”,
 6. Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 9 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, realizująca inwestycję pod nazwą „Lokum Siesta”,
 7. Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 10 Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, która zrealizowała inwestycję pod nazwą „Lokum di Trevi”
 8. Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 12 Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, realizująca inwestycję pod nazwą "Lokum Villa Nova",
 9. Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa Lokum 13 Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, realizująca inwestycję pod nazwą "Lokum Salsa",
 10. Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa Lokum 14 Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, realizująca inwestycję pod nazwą "Lokum Monte",
 11. Olczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa Lokum 15 Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, realizująca inwestycję pod nazwą "Lokum Verde",

powiązane w sposób organizacyjny i gospodarczy z Organizatorem.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Rabatowym „LOKUM+”, które Uczestnik, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, akceptuje przystępując do Programu.

§ 1. Uczestnictwo w Programie

 1. Program Rabatowy LOKUM+ jest skierowany do klientów Spółki Powiązanej - osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych - zwanych dalej „Uczestnikami”, którzy w okresie obowiązywania Programu Rabatowego podpiszą ze Spółką Powiązaną umowę deweloperską w formie aktu notarialnego na zakup lokalu w ramach realizowanej przez Spółkę Powiązaną inwestycji.
 2. Uczestnikami Programu Rabatowego są również klienci, którzy przed jego rozpoczęciem podpisali ze Spółką Powiązaną umowę przedwstępną lub deweloperską na zakup lokalu w ramach realizowanej przez Spółkę Powiązaną inwestycji, która to umowa nie została wypowiedziana lub w inny sposób rozwiązana.

§ 2. Czas trwania Programu Rabatowego

 1. Program Rabatowy trwa od dnia 15 lutego 2013 r. do czasu jego odwołania zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Programu Rabatowego w każdym czasie, bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu informacji o dokładnej dacie odwołania lub zawieszenia Programu partnerskiego na stronie internetowej: https://lokum-deweloper.pl/.
 3. W przypadku odwołania lub zawieszenia Programu Rabatowego w sposób opisany w ust. 2 powyżej, od chwili jego odwołania lub w okresie jego zawieszenia Uczestnik nie może powoływać się na uprawnienia opisane w niniejszym Regulaminie przyznane dla niego w postaci Rabatu.

§ 3. Zasady Programu Rabatowego

 1. Program Rabatowy jest prowadzony pod nazwą „LOKUM+”.
 2. Program Rabatowy polega na udzieleniu przez podmioty współpracujące z Organizatorem (dalej jako: „Partnerzy”), rabatu w postaci zniżki na towary lub usługi oferowane w sprzedaży przez Partnerów (dalej jako: „Rabat”). Dla uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że Rabat jest udzielany przez Partnerów.
 3. Rabat będzie udzielany w wysokości oraz na zasadach określonych dowolnie przez Partnera. W zależności od uznania Partnera udzielenie Rabatu może zostać potwierdzone poprzez wydanie kodu rabatowego lub karty rabatowej. Karta rabatowa nie jest środkiem płatniczym. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do zakupów dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania karty rabatowej. Rabaty przysługujące z różnych źródeł nie podlegają sumowaniu. Organizator lub Partner mają prawo unieważnienia karty w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana do celów sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 4. Wykaz Partnerów udzielających Rabaty znajduje się na stronie internetowej Organizatora https://lokum-deweloper.pl/strefa-korzysci/lokum-plus/. Na powyższej stronie internetowej znajduje się również wykaz przykładowych kategorii towarów bądź usług objętych Rabatem.
 5. Szczegółowe zasady oraz kategorie towarów bądź usług objętych Rabatem będą udzielane
  przez Partnera.
 6. Jeżeli lokal został zakupiony przez kilku Uczestników (np. pozostających w związku małżeńskim) Rabat tj. kod rabatowy lub karta rabatowa może obejmować tylko jednego Uczestnika, chyba że Partner zdecyduje inaczej, wtedy taka informacja zostanie udzielona indywidualnie Uczestnikom, którzy zgłosili zamiar udziału w Programie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Partnera związane z realizacją uprawnień Uczestnika wskazanych w niniejszym Regulaminie, wynikających z udzielonego Rabatu.
 8. Uczestnika powołującego się na uprawnienia wynikające z otrzymanego Rabatu obowiązuje treść niniejszego Regulaminu w brzmieniu z chwili powoływania się na w/w uprawnienia.
 9. W sytuacji, gdy w okresie trwania Programu Rabatowego przystąpi do niego nowy Partner lub dany Partner wycofa się z jego uczestnictwa, Organizator zobowiązuje się o powyższym  poinformować Uczestników poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej https://lokum-deweloper.pl/strefa-korzysci/lokum-plus/#aktualnosci. Uczestnik nie może realizować swoich uprawnień związanych z udzielonym Rabatem wobec Partnera, który wycofa się z Programu Rabatowego.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów i wykonywanych usług przez
  Partnera.

§ 4. Postanowienia szczegółowe Programu Rabatowego

KOD RABATOWY

 1. Uczestnik zainteresowany udziałem w Programie rabatowym, a tym samym uzyskaniem kodu rabatowego powinien wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej https://lokum-deweloper.pl/strefa-korzysci/lokum-plus/ (dalej jako: „Formularz”). W celu wypełnienia formularza należy podać dane Uczestnika w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru umowy deweloperskiej w celu ustalenia uprawnień Uczestnika do uzyskania Rabatu.
 2. W sytuacji wypełnienia Formularza , o którym mowa w ust.1 powyżej, przez osobę, która nie spełni kryteriów kwalifikujących ją jako Uczestnika, Organizator poinformuje o braku uprawnień do uzyskania Rabatu na podany adres e-mail.
 3. Wraz z przesłaniem Formularza  w celu udziału w Programie, a tym samym otrzymania  Rabatu, Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu oraz pozostałe zasady Programu Rabatowego opisane na stronie internetowej https://lokum-deweloper.pl/strefa-korzysci/lokum-plus/#regulamin  
 4. W przypadku gdy Uczestnik wypełni formularz dostępny na stronie internetowej: https://lokum-deweloper.pl/strefa-korzysci/lokum-plus/, Organizator zobowiązuje się potwierdzić udzielenie Rabatu poprzez przesłanie na adres e- mail Uczestnika kodu rabatowego.

 

KARTA RABATOWA

5. Uczestnik zainteresowany udziałem w Programie i uzyskaniem karty rabatowej powinien wypełnić Formularz sporządzony w formie pisemnej, który zostanie przekazany Uczestnikowi przez pracownika działu obsługi posprzedażowej Administratora podczas odbioru lokalu przez Uczestnika (dalej jako: „Formularz”)..

6. Karty rabatowe będą wydawane, za zgodą Uczestnika, w czasie podpisywania protokołów odbiorów lokali.

7. Wraz z przekazaniem Formularzu w celu  wydania karty rabatowej, Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu oraz pozostałe zasady Programu Rabatowego opisane na stronie internetowej https://lokum-deweloper.pl/strefa-korzysci/lokum-plus/


§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Programu Rabatowego Uczestnik może składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: program@lokumdeweloper.pl lub na piśmie w Salonie Sprzedaży Organizatora lub przesłać pocztą tradycyjną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia podstawy do jej złożenia .
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika Programu Rabatowego, jak również opis podstaw reklamacji i podpis wnoszącego reklamację.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną. Decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza to uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 


§ 6. Dane osobowe

 1. Wraz ze złożeniem lub przesłaniem Formularzu w celu udziału w Programie Rabatowym, a tym samym w celu uzyskania karty rabatowej lub kodu rabatowego, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 1 lok. 101, 50-148 Wrocław. Możesz skontaktować się z nami za pomocą wiadomości e-mail: info@lokumdeweloper.pl, telefonu nr: 71 79 66 666, adres do korespondencji: 50-148 Wrocław, ul. Krawiecka 1 lok. 101.
 3. Dane osobowe Uczestnika będziemy przetwarzać na podstawie:
 1. udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
 1. w celu realizacji Programu Rabatowego „LOKUM+”, w tym przyjęcia zgłoszeń, bieżącego kontaktu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
 2. w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz marketingu produktów i usług innych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Lokum Deweloper („Grupa”), w szczególności poprzez informowanie o aktualnościach i ofertach zakupu lokali, miejsc postojowych oraz komórek lokatorskich;
 3. przesyłania przez nas informacji marketingowych oraz handlowych naszych produktów i usług lub produktów i usług spółek z Grupy, w szczególności dotyczących ofert zakupu lokali, miejsc postojowych oraz  komórek lokatorskich, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 1. naszego prawnie uzasadnionego interesu tj. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z działań o charakterze marketingowym, promocyjnym i reklamowym (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest konieczne, aby uczestniczyć w Programie Rabatowym „LOKUM+”. Jeżeli z jakiegoś powodu Uczestnik nie poda nam swoich danych osobowych, niestety nie będzie mógł wziąć udziału w Programie Rabatowym „LOKUM+”. Ponadto informujemy, że podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne w celu wyrażenia zgody na marketing bezpośredni produktów i usług Administratora lub innych spółek z Grupy, w szczególności poprzez informowanie o aktualnościach i ofertach zakupu lokali, miejsc postojowych oraz komórek lokatorskich, a także na przesyłanie ww. informacji marketingowych i handlowych na podany adres e-mail. W sytuacji nieudzielenia przez Uczestnika zgody w ww. celach marketingowych bądź jej późniejszego wycofania, jak również w przypadku wniosku o zmianę / usunięcie danych, Uczestnik straci możliwość uczestniczenia w działaniach marketingowych oraz otrzymywania informacji marketingowych i handlowych.
 2. Dane osobowe Uczestnika przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane. W przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie:
 1. udzielonej zgody:
 • na udział w Programie Rabatowym „LOKUM+”, przechowujemy je przez okres obowiązywania Programie Rabatowego „LOKUM+” do momentu jego rozstrzygnięcia lub do czasu cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu bądź żądania usunięcia danych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
 • w celach marketingowych, przechowujemy je przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu bądź żądania usunięcia danych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
 1. naszego prawnie uzasadnionego interesu, przechowujemy je do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
 1. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, gdy dane są niekompletne lub nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy przetwarzanie odbywa  się na podstawie udzielonej zgody marketingowej i/lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem. W przypadku złożenia przez Uczestnika sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane osobowe w ww. celach, jeżeli sprzeciw Uczestnika będzie uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł. Wyżej wymienione prawa Uczestnik może realizować poprzez wysłanie wiadomości na adres: dane.osobowe@lokumdeweloper.pl.
 2. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione spółkom z naszej grupy kapitałowej, innym Administratorom (np. podmiotom wspierającym nasz marketing produktów i usług oraz spółek z Grupy), podmiotom przetwarzającym dane Uczestnika na nasze zlecenie na podstawie umów powierzenia danych osobowych (np. agencjom marketingowym, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne) oraz gdy będziemy zobowiązani do przekazania danych Uczestnika na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ścigania).
 3. Aktualnie nie przekazujemy danych osobowych Uczestnika do podmiotów spoza EOG. Jeżeli w przyszłości będziemy chcieli przekazać dane osobowe Uczestnika do podmiotów spoza EOG nastąpi to na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innego instrumentu prawnego zgodnego z RODO. Uczestnik posiada prawo do uzyskania od nas kopii przekazywanych danych.
 4. Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznasz, że przy przetwarzaniu danych osobowych naruszyliśmy przepisy dotyczące ich ochrony.

 


§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej https://lokum-deweloper.pl/strefa-korzysci/lokum-plus/#regulamin. Ostatnia aktualizacja niniejszego Regulaminu nastąpiła w dniu 15.01.2021 roku.
 3. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestników, o dotrzymaniu wszelkich terminów decydować będzie data stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Salonie Sprzedaży Organizatora przy ul. Krawieckiej 1 lok. 101 we Wrocławiu.
 5. Wszelką korespondencję do Organizatora dotyczącą niniejszego Programu Rabatowego należy kierować na adres: LOKUM DEWELOPER S.A., ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy.

 

Regulamin
Dołącz do programu Lokum+!Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.