Program Ekspert - z myślą o przyszłych mieszkańcach osiedli Lokum Deweloper

Film

Film
Zasady

1. Zarezerwuj mieszkanie

Znajdź w naszej ofercie osiedla Lokum Viva lub w II etapie osiedla Lokum da Vinci mieszkanie, które najbardziej odpowiada Twoim oczekiwaniom. Poinformuj nas, którym mieszkaniem jesteś zainteresowany, abyśmy mogli zarezerwować je dla Ciebie

Szukaj mieszkania


2. Sprawdź mieszkanie z niezależnym ekspertem

Poproś o opinię na temat wybranego mieszkania niezależnego Eksperta posiadającego aktualne uprawnienia. Umów się na ocenę mieszkania i sprawdź mieszkanie ze swoim Ekspertem. Listę Ekspertów możesz znaleźć na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


3. Uzyskaj zwrot kosztów pracy Eksperta

Przedstaw nam imienną fakturę wystawioną przez Eksperta oraz kopię uprawnień Eksperta. Podpisz umowę rezerwacyjną lub przedwstępną. Koszt pracy Eksperta zostanie odliczony od Twojej kaucji rezerwacyjnej/ceny lokalu.

Zasady
Regulamin

PROGRAMU EKSPERT

§ 1. INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady Programu prowadzonego pod nazwą „Program Ekspert”, której celem jest uatrakcyjnienie oferty Organizatora oraz zapewnienie jego Klientom możliwości uzyskania pewności, co do wysokiej jakości oferowanych do sprzedaży Lokali (dalej jako: ”Regulamin”).
 2. Organizatorem Programu Ekspert jest:
  • Spółka pod firmą Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 7 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej 1 lok. 101, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000525765, NIP: 8992712416 (dalej jako: „Lokum 7”) w zakresie nieruchomości lokalowych wskazanych w § 4 ust. 2 lit. a Regulaminu;
  • Spółka pod firmą Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 4 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 1 lok. 101, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000488864, NIP:8992703914 (dalej jako: „Lokum 4”) w zakresie nieruchomości lokalowych wskazanych w § 4 ust. 2 lit. b Regulaminu;
  • Jeśli niniejszy Regulamin będzie posługiwał się dalej terminem „Organizator” będzie to oznaczało Lokum lub/i Lokum 4.
 3. Do zadań Organizatora należy w szczególności sprawowanie nadzoru czy w związku z trwaniem Programu Ekspert nie zachodzi zagrożenie wystąpienia konfliktu interesów Organizatora oraz Uczestników Programu.

§ 2. MIEJSCE I CZAS TRWANIA PROMOCJI

 1. Program jest prowadzony pod nazwą „Program Ekspert” i obowiązuje od 07.09.2013 r. do dnia odwołania przez Organizatora.
 2. Program Ekspert odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Programu Ekspert w każdym czasie, bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu na 3 dni przed planowanym odwołaniem bądź zawieszeniem, informacji na stronie internetowej: https://lokum-deweloper.pl/ o dokładnej dacie odwołania lub zawieszenia.

§ 3. UCZESTNICY

 1. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do Programu Ekspert zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. Przystąpienie do Programu Ekspert jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zainteresowane ofertą Organizatora, które spełnią warunki określone niniejszym Regulaminem.

§ 4. ZASADY I WARUNKI

 1. Program Ekspert poprzez umożliwienie uzyskania na specjalnych warunkach opinii Eksperta budownictwa dotyczącej nabywanego lokalu oferowanego przez Organizatora do sprzedaży ma na celu uzyskanie przez Klienta obiektywnej oceny nabywanej nieruchomości lokalowej, która to ocena może stanowić faktyczną rekomendację nabycia lokalu.
 2. Program Ekspert obejmuje następujące nieruchomości lokalowe Organizatora:
  • znajdujące się w budynkach w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Lokum Viva” realizowanego przez Lokum we Wrocławiu przy ul. Litomskiej (dalej jako „Lokal Lokum 7”)
  • znajdujące się w budynku o numerze budowlanym G w ramach IV etapu przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Lokum da Vinci” realizowanego przez Lokum 4 we Wrocławiu przy ul. Bajana i ul. Drzewieckiego (dalej jako „Lokal Lokum 4”).
   Jeśli niniejszy regulamin będzie posługiwał się dalej terminem „Lokal” będzie to oznaczało Lokal Lokum 7 lub/i Lokal Lokum 4.
 3. Osoba zainteresowana nabyciem konkretnego Lokalu z oferty Organizatora, która we własnym zakresie powoła Eksperta budownictwa, zdefiniowanego w ust. 3 poniżej, w celu sporządzenia przez niego opinii określającej jakość wykonanych w Lokalu prac w odniesieniu do Standardu będącego załącznikiem do Umowy Rezerwacyjnej lub Umowy Przedwstępnej i w odniesieniu do obowiązujących „Norm odbioru lokalu mieszkalnego” (dalej jako: „Klient”) może otrzymać na zasadach określonych niniejszym Regulaminem obniżenie ceny za Lokal/kaucji rezerwacyjnej zaliczanej na poczet ceny Lokalu (dalej jako: „Cena”) o koszt uzyskania i sporządzenia opinii do kwoty 500,00 zł brutto (słownie: pięćset zł) (dalej jako: „Obniżenie ceny”) na zasadach opisanych poniżej.
 4. Ekspertem budowlanym, o którym mowa w niniejszym Regulaminie może być jedynie osoba fizyczna posiadająca odpowiednie uprawnienia budowalne, potwierdzone wpisem na listę Inżynierów Budownictwa prowadzoną przez odpowiednią Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz opłacająca terminowo składki z tytułu członkostwa w danej Izbie (w dalszej części Regulaminu zwana: „Ekspertem”).
 5. Aby skorzystać z Programu Ekspert i tym samym uzyskać opinię Eksperta z jednoczesnym obniżeniem ceny Lokalu, Klient powinien, z zastrzeżeniem postanowień określonych w dalszej części Regulaminu, spełnić łącznie następujące warunki:
  • Dokonać wyboru jednego z Lokali oferowanych do sprzedaży przez Organizatora.
  • Dokonać Rezerwacji wstępnej, której przedmiotem jest rezerwacja wybranego Lokalu przez okres pięciu dni. W tym celu należy przesłać informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres skrzynki e-mailowej dowolnego Pracownika działu sprzedaży Organizatora wpisując w tytule wiadomości „Program Ekspert” oraz podając w treści numeryczne oznaczenie wybranego Lokalu oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej. Rezerwacja obowiązuje od momentu przesłania zwrotnego potwierdzenia rezerwacji przez Pracownika Organizatora (dalej jako: „Rezerwacja wstępna”).
  • Nawiązać kontakt z dowolnie wybranym, spełniającym wymogi określone w § 4 ust 4 Regulaminu Ekspertem, w celu uzyskania profesjonalnej opinii dotyczącej Lokalu stanowiącego przedmiot wstępnej Rezerwacji.
  • Ustalić telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej z Pracownikiem Salonu Sprzedaży Organizatora dzień oraz godziny, z zastrzeżeniem § 4 ust. 10, w których Ekspert będzie mógł dokonać oględzin zarezerwowanego w ramach Rezerwacji wstępnej Lokalu i wystawić odpowiednią opinię, przy czym Ekspert jest zobowiązany w dniu oględzin Lokalu okazać wskazanemu przez Organizatora pracownikowi odpowiednie dokumenty potwierdzające jego uprawnienia, o których mowa w §4 ust. 4 wraz z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
  • Podpisać umowę rezerwacyjną/przedwstępną umowę sprzedaży przedmiotowego Lokalu stanowiącego przedmiot Rezerwacji wstępnej (dalej jako odpowiednio: „Umowa Rezerwacyjna” lub „Umowa Przedwstępna”) z jednoczesnym okazaniem w chwili podpisania prawidłowo wystawionej przez Eksperta faktury za sporządzenie opinii oraz kserokopii dokumentu, o którym mowa w §4 ust.4 Regulaminu, potwierdzającego odpowiednie uprawnienia Eksperta.
  • Uzyskać od Eksperta zgodę na przetwarzanie danych osobowych Eksperta przez Organizatora w związku i na potrzeby związane z Programem objętym niniejszym Regulaminem.
 6. Jeżeli Klient spełni wszystkie opisane powyżej warunki, cena za Lokal ustalona w Umowie Przedwstępnej albo w Umowie Rezerwacyjnej zostanie obniżona o koszt uzyskania opinii Eksperta, o kwotę nie większą niż 500,00 zł brutto (słownie: pięćset zł).
 7. Klient w żadnym wypadku nie może domagać się zwrotu kosztów uzyskania opinii Eksperta. Niniejszy program umożliwia jedynie obniżenie Ceny Lokalu Klientom dokonującym nabycia Lokalu tj. podpisującym Umowę Rezerwacyjną lub Umowę Przedwstępną wraz z jednoczesną zapłatą określonej w odpowiedniej umowie kaucji rezerwacyjnej, bądź raty za Lokal.
 8. Klient z tytułu uzyskanej od Eksperta opinii nie może domagać się obniżenia Ceny Lokalu innego aniżeli stanowiącego przedmiot Rezerwacji wstępnej.
 9. Obniżenie ceny Lokalu w stosunku do Lokalu będącego przedmiotem Rezerwacji Wstępnej, a następnie Umowy Rezerwacyjnej/Umowy Przedwstępnej jest jednorazowe bez względu na ilość opinii Eksperta/Ekspertów przedstawionych przez Klienta Organizatorowi.
 10. Organizator zobowiązuje się w miarę możliwości zapewnić Klientowi oraz wskazanemu przez Klienta Ekspertowi nie więcej niż 2 godziny dostępu do przedmiotowego Lokalu w celu sporządzenia odpowiedniej opinii.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynagrodzenie Eksperta z tytułu sporządzonej na rzecz Klienta opinii dotyczącej nabywanego Lokalu. Program w żadnym wypadku nie jest zobowiązaniem Organizatora do zapłaty Ekspertowi za sporządzoną na zlecenie Klienta i wykonaną przez Eksperta opinię.

§ 5. ZASTRZEŻENIA DODATKOWE

 1. Sporządzona w ramach niniejszego Programu opinia Eksperta ma jedynie na celu uzyskanie przez Klienta odpowiedniej informacji dotyczącej nabywanego Lokalu i zapewnienie możliwości wykluczenia ewentualnych wątpliwości w kwestii jego jakości oraz standardu.
 2. Ocena Eksperta określona w Opinii uzyskanej przez Klienta może zostać przekazana Organizatorowi i służyć określeniu ewentualnych wad do usunięcia w ramach procedury odbiorowej, określonej w Umowie Deweloperskiej i na zasadach określonych w tej umowie. Powyższe postanowienie nie stanowi akceptacji przez Organizatora usterek opisanych przez Eksperta w opinii przedmiotowego Lokalu.

§ 6. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Programu Uczestnik może składać na piśmie w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia podstawy do jej złożenia, w Salonie Sprzedaży Organizatora lub przesłać pocztą tradycyjną, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika Programu, jak również opis podstaw reklamacji i podpis wnoszącego reklamację.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną. Decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza to uprawnień Uczestnika Programu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem niniejszego Programu.
 2. Wszystkie dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Programu objętego niniejszym Regulaminem.
 3. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszym Programem, w tym prawo do ich poprawiania oraz usunięcia.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej na trzy dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 2. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestników Programu, o dotrzymaniu wszelkich terminów decydować będzie data nadania pisma.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Salonie Sprzedaży Organizatora w budynku Justin Center przy ul. Krawieckiej 1 p.101 we Wrocławiu (naprzeciwko Galerii Dominikańskiej).
 4. Wszelką korespondencję do Organizatora dotyczącą niniejszego Programu należy kierować na adres: LOKUM DEWELOPER S.A, ul. Krawiecka 1 p. 101-, 50-148 Wrocław.
 5. Treści zawarte w ulotce promocyjnej mają charakter informacyjny. Pełne zasady Programu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy.
Regulamin
Znajdziemy dla Ciebie
wymarzone mieszkanie


Przed wyrażeniem odpowiednich zgód, prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarazaniu Państwa danych osobowych.

* pole obowiązkowe


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Lokum Ekspert

Sprzedaż mieszkań na bardzo korzystnych warunkach. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Dlaczego warto?

 • Lokum Deweloper to firma z tradycjami i ogromnym doświadczeniem, istniejemy od 2004 roku. Nasze doświadczenie gwarantuje bezpieczną inwestycję i rzetelne wykonanie.
 • Solidność. Wywiązujemy się z umów - na bieżąco informujemy naszych Klientów o postępach prac. Dbamy o nieruchomości również po oddaniu ich do użytkowania.
 • Oferujemy mieszkania w atrakcyjnych cenach. Doradcy finansowi, z którymi współpracujemy pomogą wybrać najkorzystniejsze warunki na sfinansowanie wymarzonego mieszkania.
 • Projektując osiedla, uwzględniamy również części wspólne - nasze osiedla są pełne zieleni, z dodatkowymi atrakcjami jak fontanna, na każdym osiedlu znajdują się bezpieczne place zabaw - dbamy, żeby otoczenie było bardzo przyjazne.
 • Dbałość o najwyższą jakość oraz staranność wykonania - cechuje każdy nasz projekt.
 • Przemyślane rozkłady kreowanych pomieszczeń. Dzięki temu możesz urządzić mieszkanie dogodnie i komfortowo.
 • Budowane przez nas mieszkania są zawsze sytuowanie w dogodnej lokalizacji ze świetną komunikacją i wygodnym dojazdem.
 • Zależy nam na bezpieczeństwie naszych mieszkańców, dlatego projektujemy osiedla strzeżone.

Nowe budownictwo - oczywiście!

Od wielu lat tworzymy niepowtarzalne miejsca, które cieszą wygodą i funkcjonalnością. Nasze osiedla zostały zaprojektowane z myślą o komforcie swoich przyszłych mieszkańców. Funkcjonalnie rozplanowane przestrzenie, najwyższa jakość materiałów i eleganckie detale sprawiają, że utrzymane w nowoczesnej estetyce osiedle stanie się idealnym miejscem do życia. Przekonaj się.

Zobacz nasze nieruchomości online!