Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez pośredników hipotecznych

 

sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. Nr 344 , z późn. zm.)

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Administratorzy/Administrator – podmioty prowadzące działalność gospodarczą w przedmiocie pośrednictwa finansowego, z którymi Operator Serwisu zawarł umowę tj: Notus Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2,  02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000324689, NIP 5252286547, REGON 015644697, kapitał zakładowy w kwocie 500.000,00 zł (w całości opłacony). Ww. Administrator jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego i nie świadczy usługi doradczej w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami;

2. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

3. Adres elektroniczny Użytkownika - adres poczty elektronicznej, którego dysponentem jest Użytkownik i za którego pomocą Użytkownik ma możliwość kontaktowania się osobami trzecimi;

4. Formularz kontaktowy - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie służący do kontaktowania się z Administratorami. Formularz kontaktowy zamieszcza w Serwisie Administrator, na podstawie odrębnej umowy z Operatorem Serwisu;

5. Operator Serwisu - Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krawiecka 1, lok. 101, 50-148 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000392828, NIP: 8992725235, REGON: 021677137, kapitał zakładowy w kwocie 3.600.000,00 zł w całości opłacony; świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem www.lokum-deweloper.pl;

6. Regulamin – niniejszy Regulamin;

7. Serwis strona internetowa dostępna pod adresem https://lokum-deweloper.pl;

8. Użytkownik osoba korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być każda osoba, która spełnia zasady i warunki korzystania z Serwisu, określone w niniejszym Regulaminie.

    

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Administratorów, a także zasady korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Zasady świadczenia usług drogę elektroniczną świadczone przez Operatora Serwisu są określone w osobnym dokumencie.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.lokum-deweloper.pl w dziale „Strefa korzyści”, na podstronie „Eksperci finansowi. Kredyt dla Ciebie”, w Formularzu kontaktowym „Skontaktuj się z ekspertami finansowymi” pod nazwą „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – pośrednicy hipoteczni”.

§2

ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Administratorzy świadczą usługi w ramach Serwisu na zasadach i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Za pośrednictwem Serwisu, Operator umożliwia Użytkownikom dostęp do Formularza kontaktowego, zaś Administratorzy świadczą usługę zapewnienia kontaktu Użytkownika z Administratorami za pomocą Formularza kontaktowego w celu pozyskania ofert kredytowych.

3. Dostęp do Serwisu i Formularza kontaktowego jest bezpłatny.

4. Dostęp do Serwisu wymaga spełnienia następujących wymogów technicznych:

- dostęp do sieci Internet(min. łącze 2 Mb/s),

- posiadanie konta poczty e-mail,

- posiadanie dostępu do przeglądarki internetowej (m.in.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrom),

- zastosowanie niezbędnego oprogramowania.

5. Operator Serwisu zapewnia jego działanie, jednakże wyłącza się odpowiedzialność Operatora Serwisu za czasowe nieprawidłowości czy przerwy w działaniu Serwisu powstałe z przyczyn niezależnych od Operatora Serwisu, które uniemożliwiają świadczenie usług przez Administratorów. W takich przypadkach Operator Serwisu ma prawo do czasowego wstrzymania lub zawieszania świadczenia usług celem wyeliminowania powstałych nieprawidłowości.

6. Administratorzy zapewniają działanie Formularza kontaktowego, jednakże wyłącza się odpowiedzialność Administratorów za czasowe nieprawidłowości czy przerwy w działaniu Formularza kontaktowego powstałe z przyczyn niezależnych od Administratorów, które uniemożliwiają świadczenie usług przez Administratorów. W takich przypadkach Administratorzy mają prawo do czasowego wstrzymania lub zawieszania świadczenia usług celem wyeliminowania powstałych nieprawidłowości.

7. Operator Serwisu zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu, jak i prawo do zawieszania lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług czy funkcjonowania Serwisu.

 

§3

 KORZYSTANIE Z USŁUG

1. Korzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu dostępne jest wyłączenie dla osób, które spełniają poniższe kryteria:

- są osobami fizycznymi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych,

- są osobami fizycznymi małoletnimi i działają za zgodą swojego opiekuna prawnego,

- są osobami prawnymi.

2. Skorzystanie z opcji Formularza kontaktowego wymaga:

- wypełnienia Formularza kontaktowego poprzez uzupełnienie wszystkich pól znajdujących się w Formularzu kontaktowym np. imię, nazwisko, telefon,  miejscowość spotkania (Wrocław / Kraków);

- zapoznania się z klauzulą informacyjną danego Administratora;

- wybrania opcji „Wyślij”.

3. Administratorzy są administratorami przekazanych danych osobowych.

4. Operator Serwisu w żaden sposób nie ma dostępu do przesyłanych Administratorom danych osobowych.

§4

UŻYTKOWNIK

1. Użytkownik zobowiązuje się do  zapoznania  z postanowieniami Regulaminu, przestrzegania Regulaminu i korzystania z Serwisu i Formularza kontaktowego zgodnie z jego postanowieniami.

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu i Formularza kontaktowego z ich celem.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialności za czynności wykonywane w trakcie korzystania z Serwisu, w tym za przesyłane treści oraz wskazywane dane osobowe. Zabronione jest przesyłanie przez Użytkownika treści niedozwolonych, sprzecznych z prawem czy naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności wskazywanie nieprawdziwych danych osobowych.

4. Użytkownik nie może bez zgody Operatora Serwisu ingerować w treści zawarte w Serwisie.

§5

POLITYKA COOKIES

Szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie https://lokum-deweloper.pl/polityka-prywatnosci/.

 

§6

DANE OSOBOWE

1. Administratorzy są administratorami danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.I.2016.119.1 z dnia 04.05.2016)  (dalej jako: „RODO”).

2. Przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, miejscowość spotkania (Wrocław / Kraków) . Wskazane dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej określonej w  klauzuli informacyjnej Administratora. .

3. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia Administratorowi kontaktowanie się z Użytkownikiem za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

4. Użytkownikowi przysługuje w szczególności prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany oraz odwołania / usunięcia. W tym celu Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: zgoda@notus.pl.

5. Uzupełnienie i wysłanie Formularza kontaktowego umożliwia obsługę zapytania Użytkownika przez wybranego Administratora.

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Na działanie usługi świadczonej poprzez Formularz kontaktowy reklamacje można złożyć w następujący sposób:

- pisemnie – na adres siedziby Notus. (ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa) lub

- telefonicznie – dzwoniąc na numer telefonu 603 804 805 lub

- osobiście – do protokołu w siedzibie Notus (ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa) lub

- w formie elektronicznej poprzez formularz na stronie internetowej: https://notus.pl/kontakt/reklamacje/ lub

- w formie elektronicznej na adres: reklamacje@notus.pl.

3. Reklamacja powinna zawierać:

- oznaczenie Użytkownika, w tym imię, nazwisko, adres e-mail;

- opis reklamacji ze wskazaniem żądania;

- datę i godzinę wystąpienia przyczyny reklamacji

- wskazanie Operatora Serwisu.

4. Informacje na temat: danych, jakie powinny być zawarte w treści reklamacji (oprócz tych wskazanych w pkt. 3 powyżej), terminach rozpatrywania reklamacji oraz możliwości postępowania w przypadku nieuzyskania satysfakcjonującej odpowiedzi dostępne są na stronie: https://notus.pl/o-firmie/reklamacje/  

5. Reklamacje, które nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika i zdarzenie reklamacyjne lub zostały złożone po terminie określonym  w ust. 1 powyżej, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

§8

PRAWA DO TREŚCI ZAWARTYCH W SERWISIE

1. Operator Serwisu oświadcza, że sposób prezentowania danych w Serwisie, layout, jak i  zawartość Serwisu np. dokumenty, prezentacje, zdjęcia, logotypy, znaki towarowe, podlegają odpowiednio ochronie prawno-autorskiej lub prawa własności przemysłowej.

2. Operator Serwisu oświadcza, że w stosunku do  wymienionych  w ust. 1  utworów składających się na treści prezentowane w Serwisie przysługują mu wszelkie prawa upoważniające go do korzystania z tych utworów lub prawa takie przysługują osobom trzecim, które wyraziły zgodę Operatorowi Serwisu na taki zakres ich wykorzystania.

3. Użytkownik ma prawo do korzystania, w zakresie dozwolonego użytku, z treści zawartych w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej Lokum Deweloper S.A. (link).

4. Administrator posiada na wyłączność autorskie prawa majątkowe do Formularza kontaktowego. Użytkownik ma prawo do korzystania z Formularza kontaktowego wyłącznie na użytek osobisty w celu skontaktowania się z ekspertem Administratora.

5. Nie wolno także kopiować Formularza kontaktowego ani żadnej z jego części bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora wyrażonej na piśmie.

6. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe, które występują w Formularzu kontaktowym podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.

 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Administrator zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej https://lokum-deweloper.pl.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

3. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem lub korzystaniem z Serwisu i Formularza kontaktowego w przypadku braku polubownego załatwienia sporu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. 

 

 

Deweloper Wrocław - znajdź swoje LOKUM

Sprzedaż mieszkań na bardzo korzystnych warunkach. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Dlaczego warto?

  • Lokum Deweloper to firma z tradycjami i ogromnym doświadczeniem - istniejemy od 2004 roku. Nasza wieloletnia praktyka gwarantuje bezpieczną inwestycję i rzetelne wykonanie.
  • Jesteśmy solidni. Wywiązujemy się z umów - na bieżąco informujemy naszych Klientów o postępach prac. Dbamy o nieruchomości również po oddaniu ich do użytkowania.
  • Oferujemy mieszkania w atrakcyjnych cenach. Doradcy finansowi, z którymi współpracujemy, pomogą wybrać najkorzystniejsze warunki sfinansowania wymarzonego mieszkania.
  • Projektując inwestycje, dużo uwagi poświęcamy częściom wspólnym - nasze osiedla są pełne zieleni, pojawiają się na nich również dodatkowe atrakcje takie jak fontanny. Na każdym osiedlu znajdują się bezpieczne place zabaw. Dbamy o to, żeby otoczenie było bardzo przyjazne dla mieszkańców.
  • Najwyższa jakość oraz staranność wykonania - to cechy każdego z naszych projektów.
  • Przemyślane układy projektowanych wnętrz - dzięki temu urządzisz komfortowe lokum odpowiadające Twoim potrzebom.
  • Budowane przez nas mieszkania powstają w dogodnych lokalizacjach ze świetną komunikacją i wygodnym dojazdem.
  • Zależy nam na bezpieczeństwie naszych mieszkańców, dlatego projektujemy osiedla strzeżone.

Nowe budownictwo - oczywiście!

Od wielu lat tworzymy niepowtarzalne miejsca, które cieszą wygodą i funkcjonalnością. Nasze inwestycje projektowane są z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców. Funkcjonalnie rozplanowane przestrzenie, najwyższa jakość materiałów i eleganckie detale sprawiają, że utrzymane w nowoczesnej estetyce osiedla stają się idealnym miejscem do życia. Przekonaj się!

Zobacz nasze nieruchomości online!