Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez pośredników hipotecznych

Sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Administratorzy – podmioty prowadzące działalność gospodarczą w przedmiocie pośrednictwa lub świadczenia usług kredytowych, z którymi Pośrednik w świadczeniu usług zawarł umowę o świadczenie usług reklamowych, tj:

  • Notus Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 76, 00-517 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000324689, NIP 5252286547, REGON 015644697, Kapitał zakładowy w kwocie 500.000,00 zł (w całości opłacony), a także
  • Follow Me Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000578076, kapitał zakładowy w kwocie 50 000 PLN opłacony w całości, numer NIP 8943066979, REGON 362675602;

2. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

3. Adres elektroniczny Użytkownika - adres poczty elektronicznej, którego dysponentem jest Użytkownik i za którego pomocą Użytkownik ma możliwość kontaktowania się osobami trzecimi;

4. Formularz kontaktowy - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie służący do kontaktowania się z Administratorami;

5. Operator serwisu - Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krawiecka 1, lok. 101, 50-148 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000392828, NIP: 8992725235, REGON: 021677137, kapitał zakładowy w kwocie 3.600.000,00 zł w całości opłacony;

6. Pośrednik w świadczeniu usług - Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem www.lokum-deweloper.pl;

7. Regulamin – niniejszy Regulamin;

8. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://lokum-deweloper.pl;

9. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być każda osoba, która spełnia zasady i warunki korzystania z Serwisu, określone w niniejszym Regulaminie.

    

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Administratorów, a także zasady korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.lokum-deweloper.pl w dziale „Strefa korzyści”, na podstronie „Eksperci finansowi. Kredyt dla Ciebie”, w Formularzu kontaktowym „Skontaktuj się z ekspertami finansowymi” pod nazwą „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – pośrednicy hipoteczni”.

§2

ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Administratorzy świadczą usługi w ramach Serwisu na zasadach i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Za pośrednictwem Serwisu, Administratorzy świadczą następujące usługi:

- możliwość kontaktu z Administratorami za pomocą Formularza kontaktowego w celu przesłania ofert kredytowych.

3. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny.

4. Dostęp do Serwisu wymaga spełnienia następujących wymogów technicznych:

- dostęp do sieci Internet(min. łącze 2 Mb/s),

- posiadanie konta poczty e-mail,

- posiadanie dostępu do przeglądarki internetowej (m.in.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrom),

- zastosowanie niezbędnego oprogramowania.

5. Operator Serwisu zapewnia jego działanie, jednakże wyłącza się odpowiedzialność Operatora Serwisu za czasowe nieprawidłowości czy przerwy w działaniu Serwisu powstałe z przyczyn niezależnych od Operatora Serwisu, które uniemożliwiają świadczenie usług przez Administratorów. W takich przypadkach Operator Serwisu ma prawo do czasowego wstrzymania lub zawieszania świadczenia usług celem wyeliminowania powstałych nieprawidłowości.

6. Operator Serwisu zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu, jak i prawo do zawieszania lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług czy funkcjonowania Serwisu.

 

§3

 KORZYSTANIE Z USŁUG

1. Korzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu dostępne jest wyłączenie dla osób, które spełniają poniższe kryteria:

- są osobami fizycznymi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych,

- są osobami fizycznymi małoletnimi i działają za zgodą swojego opiekuna prawnego,

- są osobami prawnymi.

2. Skorzystanie z opcji Formularza kontaktowego wymaga:

- wypełnienia Formularza kontaktowego poprzez uzupełnienie wszystkich pól znajdujących się w Formularzu kontaktowym np. imię, nazwisko, adres mailowy, telefon, ilość pokoi;

- wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wybranego Administratora o treści wskazanej w Formularzu kontaktowym;

- wyrażenia zgody  na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez wybranego Administratora zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (DZ.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.);

- wybrania opcji „Wyślij”.

3. Administratorzy są administratorami przekazanych danych osobowych.

4. Operator Serwisu w żaden sposób nie ma dostępu do przesyłanych Administratorom danych osobowych.

§4

UŻYTKOWNIK

1. Użytkownik zobowiązuje się do  zapoznania  z postanowieniami Regulaminu, przestrzegania Regulaminu i korzystania z Serwisu zgodnie z jego postanowieniami.

2. Każde korzystanie z Serwisu równoznaczne jest z pełną akceptacją Regulaminu przez Użytkownika, jak i jego ewentualnych zmian.

3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu i usług świadczonych przez Administratorów zgodnie z ich celem.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonywane w trakcie korzystania z Serwisu, w tym za przesyłane treści oraz wskazywane dane osobowe. Zabronione jest przesyłanie przez Użytkownika treści niedozwolonych, sprzecznych z prawem czy naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności wskazywanie nieprawdziwych danych osobowych.

5. Użytkownik nie może bez zgody Operatora Serwisu ingerować w treści zawarte w Serwisie.

6. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do odwołania zgód wyrażonych w ramach usług świadczonych w Serwisie. 

§5

POLITYKA COOKIES

1. Szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie https://lokum-deweloper.pl/polityka-prywatnosci/ oraz http://ciasteczka.org.pl/.

 

§6

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorzy są administratorami danych osobowych przesłanych przez Użytkownika w formularzu kontaktowym.

2. Przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres mailowy, telefon, ilość pokoi. Wskazane dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika w Formularzu kontaktowym.

3. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wyrażenie zgody jest warunkiem koniecznym do skorzystania z formy kontaktowania się za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz odwołania. W tym celu Użytkownik może kontaktować się z Administratorami odpowiednio pod adresem e-mail: zgoda@notusfinanse.pl lub kontakt@e-followme.pl.

5. Uzupełniając i wysyłając Formularz kontaktowy, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez wybranego Administratora w celach związanych z realizacją zapytania, jak również w celach promocyjnych i reklamowych.

6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od wybranego Administratora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) na udostępniony w Formularzu kontaktowym adres e-mail oraz na używanie przez wybranego Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych poprzez wykonywanie połączeń głosowych na numer telefonu, jeśli został wskazany.

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie 15 dni od zaistnienia przyczyny reklamacji.

2. Reklamacje należy wysyłać drogą elektroniczną na adres e-mail wybranego Administratora odpowiednio: reklamacje@notusfinanse.pl lub complaince@e-followme.pl albo pisemnie na adres tj.  Notus Finanse S.A., ul.  Marszałkowska 76, 00-517 Warszawa lub Follow Me Sp. z o.o., ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław.

3. Reklamacja powinna zawierać:

- oznaczenie Użytkownika, w tym imię, nazwisko, adres e-mail;

- opis reklamacji ze wskazaniem żądania;

- datę i godzinę wystąpienia przyczyny reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana przez wybranego Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Użytkownika wskazany w reklamacji lub pisemnie na adres wskazany, jako właściwy do doręczeń.

5. Reklamacje, które nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika i zdarzenie reklamacyjne lub zostały złożone po terminie określonym  w ust. 1 powyżej, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

§8

PRAWA DO TREŚCI ZAWARTYCH W SERWISIE

1. Operator Serwisu oświadcza, że sposób prezentowania danych w Serwisie, layout, jak i  zawartość Serwisu np. dokumenty, prezentacje, zdjęcia, logotypy, znaki towarowe, podlegają odpowiednio ochronie prawno-autorskiej lub prawa własności przemysłowej.

2. Operator Serwisu oświadcza, że w stosunku do  wymienionych  w ust. 1  utworów składających się na treści prezentowane w Serwisie przysługują mu wszelkie prawa upoważniające go do korzystania z tych utworów lub prawa takie przysługują osobom trzecim, które wyraziły zgodę Operatorowi Serwisu na taki zakres ich wykorzystania.

3. Użytkownik ma prawo do korzystania, w zakresie dozwolonego użytku, z treści zawartych w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej Lokum Deweloper S.A.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Operator Serwisu zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej https://lokum-deweloper.pl.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy - Prawo telekomunikacyjne, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem lub korzystaniem z Serwisu w przypadku braku polubownego załatwienia sporu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. 

 

Deweloper Wrocław - znajdź swoje LOKUM

Sprzedaż mieszkań na bardzo korzystnych warunkach. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Dlaczego warto?

  • Lokum Deweloper to firma z tradycjami i ogromnym doświadczeniem - istniejemy od 2004 roku. Nasza wieloletnia praktyka gwarantuje bezpieczną inwestycję i rzetelne wykonanie.
  • Jesteśmy solidni. Wywiązujemy się z umów - na bieżąco informujemy naszych Klientów o postępach prac. Dbamy o nieruchomości również po oddaniu ich do użytkowania.
  • Oferujemy mieszkania w atrakcyjnych cenach. Doradcy finansowi, z którymi współpracujemy, pomogą wybrać najkorzystniejsze warunki sfinansowania wymarzonego mieszkania.
  • Projektując inwestycje, dużo uwagi poświęcamy częściom wspólnym - nasze osiedla są pełne zieleni, pojawiają się na nich również dodatkowe atrakcje takie jak fontanny. Na każdym osiedlu znajdują się bezpieczne place zabaw. Dbamy o to, żeby otoczenie było bardzo przyjazne dla mieszkańców.
  • Najwyższa jakość oraz staranność wykonania - to cechy każdego z naszych projektów.
  • Przemyślane układy projektowanych wnętrz - dzięki temu urządzisz komfortowe lokum odpowiadające Twoim potrzebom.
  • Budowane przez nas mieszkania powstają w dogodnych lokalizacjach ze świetną komunikacją i wygodnym dojazdem.
  • Zależy nam na bezpieczeństwie naszych mieszkańców, dlatego projektujemy osiedla strzeżone.

Nowe budownictwo - oczywiście!

Od wielu lat tworzymy niepowtarzalne miejsca, które cieszą wygodą i funkcjonalnością. Nasze inwestycje projektowane są z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców. Funkcjonalnie rozplanowane przestrzenie, najwyższa jakość materiałów i eleganckie detale sprawiają, że utrzymane w nowoczesnej estetyce osiedla stają się idealnym miejscem do życia. Przekonaj się!

Zobacz nasze nieruchomości online!