Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21).

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator - Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
  ul. Krawiecka 1, lok. 101, 50-148 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000392828, NIP: 8992725235, REGON: 021677137, kapitał zakładowy w kwocie 3.600.000,00 zł w całości opłacony - jako podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem https://lokum-deweloper.pl;
 2. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 3. Adres elektroniczny Użytkownika - adres poczty elektronicznej, którego dysponentem jest Użytkownik i za którego pomocą Użytkownik ma możliwość kontaktowania się osobami trzecimi;
 4. Formularz kontaktowy - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie służący do kontaktowania się z Administratorem;
 5. Grupa Kapitałowa Lokum Deweloper – podmioty kontrolowane przez spółkę Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu bezpośrednio oraz pośrednio. Spółką dominującą w Grupie Kapitałowej Lokum Deweloper jest spółka pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu;
 6. Operator serwisu - Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 8. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://lokum-deweloper.pl;
 9. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być każda osoba, która spełnia zasady i warunki korzystania z Serwisu, określone w niniejszym Regulaminie.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, a także zasady korzystania z Serwisu przez Użytkownika. 
 2. Administratorem Serwisu jest Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie Administratora stosuje się odpowiednio do spółki pod firmą Nasze Pasaże Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000719484, NIP: 8992746734, REGON: 022250808, która korzysta z Serwisu i świadczy usługi na takich samych zasadach jak Administrator.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie: https://lokum-deweloper.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna-lokum-deweloper-sa-z-siedziba-we-wroclawiu/.

§2
ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Administrator świadczy usługi w ramach Serwisu na zasadach i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy następujące usługi:
 • udostępnianie informacji o rozpoczętych i zakończonych inwestycjach wrocławskich i krakowskich, w tym lokalach mieszkalnych i lokalach usługowych znajdujących się w ofercie zamieszczonej w Serwisie (Mieszkania, Lokale usługowe),
 • udostępnianie informacji o konkursach, programach i promocjach organizowanych przez Administratora w ramach jego działalności (Strefa Korzyści, Promocje, Aktualności),
 • udostępnianie informacji związanych z obecnością Administratora na giełdzie i obowiązkami spółki giełdowej (Relacje inwestorskie),
 • udostępnianie plików do pobrania związanych z działalnością Administratora (Statuty, Regulaminy, Prezentacje, Rzuty lokali, Formularze, Katalogi, Poradniki, dokumenty i pliki udostępnione w ramach Relacji Inwestorskich), Użytkownik ma możliwość pobrania plików bezpłatnie (Pliki do pobrania).
 1. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny.
 2. Dostęp do Serwisu wymaga spełnienia następujących wymogów technicznych:
 • dostęp do sieci Internet  (min. łącze 2 Mb/s),
 • posiadanie dostępu do przeglądarki internetowej (m.in.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome),
 • zastosowanie niezbędnego oprogramowania.
 1. Operator Serwisu zapewnia jego działanie, jednakże wyłącza się odpowiedzialność Operatora Serwisu za czasowe nieprawidłowości czy przerwy w działaniu Serwisu powstałe z przyczyn niezależnych od Operatora Serwisu, które uniemożliwiają świadczenie usług przez Operatora Serwisu. W takich przypadkach Operator Serwisu ma prawo do czasowego wstrzymania lub zawieszania świadczenia usług celem wyeliminowania powstałych nieprawidłowości.
 2. Operator Serwisu zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu, jak i prawo do zawieszania lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług czy funkcjonowania Serwisu. 

§3
 KORZYSTANIE Z USŁUG

 1. Korzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu dostępne jest wyłączenie dla osób, które spełniają poniższe kryteria:
 • są osobami fizycznymi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych,
 • są osobami fizycznymi małoletnimi i działają za zgodą swojego opiekuna prawnego,
 • są osobami prawnymi.
 1. Korzystanie z Serwisu za wyjątkiem opcji Formularza kontaktowego, nie wymaga spełnienia przez Użytkownika dodatkowych warunków formalnych.
 2. Skorzystanie z opcji Formularza kontaktowego:
 • wymaga wypełnienia określonego formularza poprzez uzupełnienie wszystkich pól np. imię, nazwisko, adres mailowy, telefon, metraż (m2), ilość pokoi;
 • zapoznania się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych wskazanych w treści Formularza kontaktowego;
 • umożliwia dobrowolne wyrażenie zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego Administratora oraz produktów i usług podmiotów z Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper;
 • umożliwia dobrowolne wyrażenie zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21) oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z dnia 2019.12.20);
 • wybrania opcji „Wyślij”.
 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, a w przypadku lokali usługowych Nasze Pasaże Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

§4
UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownik zobowiązuje się do  zapoznania  z postanowieniami Regulaminu, przestrzegania Regulaminu i korzystania z Serwisu zgodnie z jego postanowieniami.
 2. Każde korzystanie z Serwisu równoznaczne jest z pełną akceptacją Regulaminu przez Użytkownika, jak i jego ewentualnych zmian.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu i usług świadczonych przez Operatora Serwisu zgodnie z ich celem.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonywane w trakcie korzystania z Serwisu, w tym za przesyłane treści oraz wskazywane dane osobowe. Zabronione jest przesyłanie przez Użytkownika treści niedozwolonych, sprzecznych z prawem czy naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności wskazywanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Użytkownik nie może bez zgody Operatora Serwisu ingerować w treści zawarte w Serwisie.
 6. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do odwołania zgód wyrażonych w ramach usług świadczonych w Serwisie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

§5
POLITYKA COOKIES

Szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie: https://lokum-deweloper.pl/polityka-prywatnosci.

§6
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper, dostępnej na stronie https://lokum-deweloper.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w klauzulach informacyjnych, zamieszczonych przy poszczególnych Formularzach kontaktowych na stronie internetowej: www.lokumdeweloper.pl.

§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie 15 dni od zaistnienia przyczyny reklamacji. 
 2. Reklamacje należy wysyłać drogą elektroniczną na adres e-mail  Operatora Serwisu: reklamacje@lokumdeweloper.pl lub pisemnie na adres ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław.
 3. Reklamacja powinna zawierać: 
 • oznaczenie Użytkownika, w tym imię, nazwisko, adres e-mail,
 • opis reklamacji ze wskazaniem żądania,
 • datę i godzinę wystąpienia przyczyny reklamacji.
 1. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana przez Operatora Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Użytkownika wskazany w reklamacji lub pisemnie na adres wskazany, jako właściwy do doręczeń.
 2. Reklamacje, które nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika i zdarzenie reklamacyjne lub zostały złożone po terminie określonym  w ust. 1 powyżej, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

§8
PRAWA DO TREŚCI ZAWARTYCH W SERWISIE

 

 1. Operator Serwisu oświadcza, że sposób prezentowania danych w Serwisie, layout, jak i  zawartość Serwisu np. dokumenty, prezentacje, zdjęcia, logotypy, znaki towarowe, podlegają odpowiednio ochronie prawno-autorskiej lub przepisom prawa własności przemysłowej. 
 2. Operator Serwisu oświadcza, że w stosunku do  wymienionych  w ust. 1  utworów składających się na treści prezentowane w Serwisie przysługują mu wszelkie prawa upoważniające go do korzystania z tych utworów lub prawa takie przysługują osobom trzecim, które wyraziły zgodę Operatorowi Serwisu na taki zakres ich wykorzystania. 
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania, w zakresie dozwolonego użytku, z treści zawartych w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (link).

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator Serwisu zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej https://lokum-deweloper.pl/.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy - Prawo telekomunikacyjne, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem lub korzystaniem z Serwisu w przypadku braku polubownego załatwienia sporu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

Deweloper Wrocław - znajdź swoje LOKUM

Sprzedaż mieszkań na bardzo korzystnych warunkach. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Dlaczego warto?

 • Lokum Deweloper to firma z tradycjami i ogromnym doświadczeniem - istniejemy od 2004 roku. Nasza wieloletnia praktyka gwarantuje bezpieczną inwestycję i rzetelne wykonanie.
 • Jesteśmy solidni. Wywiązujemy się z umów - na bieżąco informujemy naszych Klientów o postępach prac. Dbamy o nieruchomości również po oddaniu ich do użytkowania.
 • Oferujemy mieszkania w atrakcyjnych cenach. Doradcy finansowi, z którymi współpracujemy, pomogą wybrać najkorzystniejsze warunki sfinansowania wymarzonego mieszkania.
 • Projektując inwestycje, dużo uwagi poświęcamy częściom wspólnym - nasze osiedla są pełne zieleni, pojawiają się na nich również dodatkowe atrakcje takie jak fontanny. Na każdym osiedlu znajdują się bezpieczne place zabaw. Dbamy o to, żeby otoczenie było bardzo przyjazne dla mieszkańców.
 • Najwyższa jakość oraz staranność wykonania - to cechy każdego z naszych projektów.
 • Przemyślane układy projektowanych wnętrz - dzięki temu urządzisz komfortowe lokum odpowiadające Twoim potrzebom.
 • Budowane przez nas mieszkania powstają w dogodnych lokalizacjach ze świetną komunikacją i wygodnym dojazdem.
 • Zależy nam na bezpieczeństwie naszych mieszkańców, dlatego projektujemy osiedla strzeżone.

Nowe budownictwo - oczywiście!

Od wielu lat tworzymy niepowtarzalne miejsca, które cieszą wygodą i funkcjonalnością. Nasze inwestycje projektowane są z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców. Funkcjonalnie rozplanowane przestrzenie, najwyższa jakość materiałów i eleganckie detale sprawiają, że utrzymane w nowoczesnej estetyce osiedla stają się idealnym miejscem do życia. Przekonaj się!

Zobacz nasze nieruchomości online!