Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

O nas

Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 1 lok. 101, 50-148 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 0000392828, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8992725235, REGON: 021677137 (dalej jako: „Spółka”) notowana na GPW, to drugi największy deweloper we Wrocławiu oraz lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Spółka jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej Lokum Deweloper (dalej jako: „Grupa”), w skład której wchodzą podmioty kontrolowane przez Spółkę bezpośrednio oraz pośrednio. Spółka koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Spółka podejmuje działania zmierzające do optymalizacji kosztów operacyjnych Grupy, kreuje jednolitą politykę handlową i marketingową Grupy i pełni rolę koordynatora tej działalności.

Postanowienia ogólne

W Grupie przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów i pracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości).

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Spółka jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe oraz odpowiednio do spółek z Grupy, które są administratorami danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. Pełną i aktualną listę podmiotów wchodzących w skład Grupy znajdziesz pod linkiem https://inwestor.lokum-deweloper.pl/pl/struktura-grupy/. Możesz skontaktować się z nami za pomocą wiadomości e-mail: info@lokumdeweloper.pl, telefonu: 71 796 66 66  oraz drogą pocztową: ul. Krawiecka 1 lok. 101,
50-148 Wrocław.

Ponadto wskazujemy, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych korzystamy także  z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO, które przetwarzają dane osobowe w imieniu danego administratora (np. firmy informatyczne, marketingowe, pośrednicy nieruchomości).  

Jako Grupa wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Ponadto podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi Wykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane na zlecenie danego Administratora. Opracowujemy także polityki i procedury, jak również organizujemy regularne szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje naszych prawników w tym obszarze.

Skąd mamy Twoje dane osobowe

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe podczas składania zapytania za pomocą formularza kontaktowego, pocztą elektroniczną oraz telefonicznie, celem nawiązania kontaktu z nami oraz przestawienia CI oferty, w szczególności w zakresie zakupu lokalu, miejsca postojowego, komórki lokatorskiej, a także poprzez zawarcie przez Ciebie odpowiedniej umowy w zakresie działalności operacyjnej naszej Grupy, jak również w przypadku gdy wyraziłeś zgodę na kontakt w celach marketingowych. 

Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Dane kontaktowe pozyskiwane od klientów / kontrahentów (np. ich pracowników) służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Prowadzimy także działalność marketingową i w jej ramach staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych, by zapewnić im aktualne informacje o naszych produktach i usługach. Jako pracodawca, przetwarzamy dane pracowników oraz osób, które współpracują z nami na innej podstawie niż stosunek pracy.  

Na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane

Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

 1. Korespondencja:

W przypadku kierowania do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz danego Administratora lub inną zawartą z nim umową, Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. W takim przypadku podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi uzasadniony interes danego Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji związanej z jego działalnością gospodarczą. Jednocześnie zapewniamy, że całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jest wyłącznie osobom upoważnionym.

W przypadku podjęcia kontraktu z danym Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z usługami świadczonymi na rzecz danego Administratora lub inną zawartą z nim umową, możemy zażądać podania Twoich danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do należytej obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. W takim wypadku podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes danego Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na konieczności obsługi zgłoszonej sprawy związane z prowadzoną przez danego Administratora działalnością gospodarczą.

 1. Monitoring wizyjny:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Spółka stosuje monitoring wizyjny oraz kontroluje wstęp do siedziby Spółki (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław). Zebrane w ten sposób dane osobowe nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci nagrań z monitoringu jest uzasadniony interes Spółki (Administratora) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia Spółki oraz ochrony jej praw, ewentualnie obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

 1. Rekrutacja:

W ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych Spółka oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV, liście motywacyjnym) w zakresie określonym w przepisach prawa pracy, a ponadto wyrażenia dobrowolnej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
W razie gdy przesłane aplikacje zawierać będą dodatkowe dane, to według uznania Spółki, nie będą one wykorzystywane w procesie rekrutacyjnym bądź Spółka wystąpi o wyrażenie zgody przez kandydata na ich wykorzystanie. Jeżeli kandydat nie wyrazi zgody, wówczas dane te nie będą uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

Dane osobowe podane w trakcie procesu rekrutacyjnego będziemy przetwarzać w celu:

 •  wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia – podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny, wynikający głównie z przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z przepisami kodeksu pracy);
 • przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawą przetwarzania będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami związanym z prowadzonym procesem rekrutacji – podstawą prawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 1. Marketing:

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

 • marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki oraz marketingu produktów i usług innych spółek wchodzących w skład Grupy, której częścią jest Spółka, w szczególności do nawiązania kontaktu celem przedstawienia oferty, informowania o ofertach i aktualnościach, analizowania Twoich osobistych preferencji, aktywności i zainteresowań, aby przedstawić najtrafniej dopasowane treści i oferty (profilowanie), w tym na tworzenie Twojego profilu;
 • przesyłania informacji marketingowych oraz handlowych Spółki i spółek wchodzących w skład Grupy, w szczególności dotyczących ofert zakupu lokali, miejsca postojowych oraz komórek lokatorskich za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany przez Ciebie adres e-mail i/lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, poprzez komunikację za pomocą telefonu i wiadomości SMS/MMS na podany przez Ciebie numer telefonu.
 1. Zbieranie danych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem innych umów:

Twoje dane osobowe w powyższym przypadku przetwarzamy:

 • na podstawie podjętych przez Ciebie działań przed zawarciem umowy oraz na Twój wniosek i/lub w celu jej zawarcia, a następnie w celu wykonania postanowień zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • w celu  wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego np. prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z ustawą o rachunkowości), w przypadku gdy na podstawie danej umowy lub w ramach świadczenia usług dochodzi do rozliczeń finansowych;
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

W razie zbierania Twoich danych osobowych dla celów związanych wykonaniem konkretnej umowy, przekazujemy osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy.

 1. Zbieranie danych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą:

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dany Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach np. podczas spotkań biznesowych, targów mieszkaniowych, dni otwartych, konferencjach, czy też poprzez wymianę wizytówek, w celach związanych z inicjowaniem oraz utrzymywaniem kontaktów biznesowych. W powyższym wypadku podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów biznesowych w związku z prowadzona działalnością.

 

Jakie prawa Ci przysługują

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;
 • informacji udzielanych na wniosek - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych. Na Twoje żądanie dotyczące dostępu do danych poinformujemy Cię, czy przetwarzamy Twoje dane oraz informujemy
  o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udzielimy Ci dostępu do danych, który może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych, Spółka nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych. Na Twoje żądanie dany Administrator wyda kopię Twoich danych osobowych oraz odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. W grupie kapitałowej Lokum Deweloper został wprowadzony cennik kopii danych, zgodnie z którym pobierane są opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest na podstawie oszacowanego jednostkowego kosztu obsługi żądania wydania kopii danych.
 • sprostowania danych – dokonamy sprostowania nieprawidłowych danych na Twoje żądanie.  Możemy odmówić sprostowania Twoich danych, chyba że w rozsądny sposób wykażesz ich nieprawidłowość, której sprostowania będziesz się domagać. W przypadku sprostowania danych poinformujemy Cię o odbiorcach danych, na Twoje żądanie. Ponadto uzupełniamy i aktualizujemy dane osobowe na Twoje żądanie. Możemy odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Administrator nie musi przetwarzać danych, które są zbędne). Możemy polegać na Twoim oświadczeniu co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez nas procedur (np. co do pozyskania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
 • bycia zapomnianym - na Twoje żądanie usuniemy Twoje dane, gdy:
 • dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach;
 • zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • został wniesiony skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych;
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego;
 • żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. udział w konkursie na stronie internetowej).
 • ograniczenia przetwarzania – na Twoje żądanie dokonamy ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 • zakwestionujesz prawidłowość Twoich danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a nie sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu. 

 

W trakcie ograniczenia przetwarzania przechowujemy dane, natomiast nie przetwarzamy ich (nie wykorzystujemy, nie przekazujemy), bez Twojej zgody, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub w uwagi na ważne względy interesu publicznego. Poinformujemy Cię przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych poinformujemy Cię o odbiorcach danych, na Twoje żądanie.

 

 • przenoszenia danych - na żądanie wnioskodawcy wydajemy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazujemy innemu podmiotowi, jeżeli jest to możliwe, dane dotyczące wnioskodawcy, które nam dostarczył, przetwarzane na podstawie zgody wnioskodawcy lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nim zawartej w systemach informatycznych.
 • Sprzeciwu w szczególnej sytuacji - jeżeli zgłosisz umotywowany szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania danych, a dane przetwarzane są przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes, uwzględnimy sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych - jeżeli zdecydujemy się prowadzić badania naukowe, historyczne lub przetwarzać dane w celach statystycznych, będziesz uprawniony do wniesienia umotywowanego szczególną sytuacją sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Uwzględnimy taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • sprzeciw względem marketingu bezpośredniego – jeżeli zgłosisz sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych dla celu marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), uwzględnimy Twój sprzeciw i zaprzestaniemy takiego przetwarzania.
 • wycofania zgody - w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody informujemy, że może zostać ona wycofana w każdym momencie w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś, przy czym zalecamy wysłanie wiadomości e-mail na adres: dane.osobowe@lokumdeweloper.pl. Wycofanie Twojej zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Jednakże w sytuacji nieudzielenia zgody bądź jej późniejszego wycofania, jak również w przypadku wniosku o zmianę/usunięcie Twoich danych, stracisz możliwość uczestniczenia w działaniach marketingowych oraz otrzymywania informacji marketingowych i handlowych.
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) - jeżeli zdecydujemy się na przetwarzanie danych w sposób automatyczny, w tym w szczególności na profilowanie osób, i w konsekwencji na podjęcie decyzji wywołujących skutki prawne lub inaczej istotnie wypływające na Ciebie, zapewnimy możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po naszej stronie, chyba że taka automatyczna decyzja:
 • będzie niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującym się wnioskodawcą a nami, lub;
 • jest wprost dozwolona przepisami prawa, lub;
 • opiera się na wyraźnej zgodzie odwołującego się wnioskodawcy.
 • informacji o naruszeniu ochrony danych - jeżeli uznasz, że dany administrator przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ich ochrony, posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak będziemy się z Tobą kontaktować

Wniosek o realizację ww. praw możesz złożyć do nas w formie pisemnej, wymieniając spółkę będącą Administratorem, na adres: ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław, przy czym zalecamy przesłanie wiadomości e-mail pocztą elektroniczną na adres: dane.osobowe@lokumdeweloper.pl. Jeżeli na podstawie Twojego zgłoszenia nie będziemy mogli zidentyfikować osoby składającej wniosek, zwrócimy się do Ciebie o dodatkowe informacje. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji.

W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie

Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten przedłużymy o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające/odbiorcy

Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.

Twoje dane udostępniamy naszym spółkom z Grupy dla potrzeb wewnętrznych (prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit f RODO). Podmiotom trzecim udostępniamy Twoje dane za Twoją zgodą lub w celu obsługi złożonego przez Ciebie zapytania, czy też w celu spełniania zobowiązań umownych, jak również gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa. Jednocześnie informujemy, że nie dokonujemy sprzedaży Twoich danych osobowych.

Jak dbamy o  przetwarzanie  Twoich danych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych;
 • ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych,
 • ocena skutków dla ochrony danych,
 • notyfikacja naruszeń,
 • sporządzanie rejestru czynności przetwarzania danych,
 • retencja danych,
 • realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe.

Retencja danych

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane:

 1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, przechowujemy je przez okres niezbędny do realizacji na jej podstawie aż do czasu cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu bądź żądania usunięcia Twoich danych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
 2. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania  umowy, przechowujemy je przez okres obowiązywania umowy, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikającego z obowiązujących przepisów prawa;
 3. jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełniania ciążącego na nas obowiązku prawnego, przechowujemy je przez okres wykonania nałożonych na nas obowiązków, w szczególności rachunkowych oraz podatkowych, które wiążą się z upływem okresu przedawnienia ewentualnych zobowiązań podatkowych;
 4. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przechowujemy je do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe. W procedurze retencji zapewniamy:

 • ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum,
 • ustalenie terminu usuwania danych osobowych i kryteriów ustalania tego terminu lub okresowego przeglądu.

Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów rachunkowych), a także do momentu wycofania przez Ciebie zgody (np. działalność marketingowa). Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji, w celu określenia możliwości sprzedażowych dla spółek z Grupy, w tym mogą służyć profilowaniu. Jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych czy też istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie polega na przetwarzaniu Twoich danych osobowych (także w sposób zautomatyzowany) poprzez analizowanie Twoich osobistych preferencji, aktywności i zainteresowań, aby przedstawić najtrafniej dopasowane treści i oferty dla Ciebie, w tym pozwala na tworzenie Twojego profilu.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe poza obszar EOG?

Aktualnie nie przekazujemy Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG. Jeżeli w przyszłości będziemy chcieli przekazać Twoje dane osobowe do podmiotów spoza EOG nastąpi to na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innego instrumentu prawnego zgodnego z RODO. Masz prawo do uzyskania od nas kopii przekazywanych danych.

Upoważnienia

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Pliki cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez Ciebie stronach. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na Twoim komputerze.

Jednocześnie wskazujemy, że Operatorem serwisu jest Lokum Deweloper S.A ul. Krawiecka 1, lok. 101, 50-148 Wrocław, która zamieszcza na Twoim komputerze pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Pliki cookies mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną. Korzystamy z plików „cookies” w celu m.in. dostosowania zawartości naszej strony internetowej  do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także do przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

Jednocześnie informujemy Cię, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) znajdziesz na stronie ciasteczka.org.pl.

Zmiana polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta w dniu 24 maja 2018 roku i wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

 

 

Deweloper Wrocław - znajdź swoje LOKUM

Sprzedaż mieszkań na bardzo korzystnych warunkach. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Dlaczego warto?

 • Lokum Deweloper to firma z tradycjami i ogromnym doświadczeniem, istniejemy od 2004 roku. Nasze doświadczenie gwarantuje bezpieczną inwestycję i rzetelne wykonanie.
 • Solidność. Wywiązujemy się z umów - na bieżąco informujemy naszych Klientów o postępach prac. Dbamy o nieruchomości również po oddaniu ich do użytkowania.
 • Oferujemy mieszkania w atrakcyjnych cenach. Doradcy finansowi, z którymi współpracujemy pomogą wybrać najkorzystniejsze warunki na sfinansowanie wymarzonego mieszkania.
 • Projektując osiedla, uwzględniamy również części wspólne - nasze osiedla są pełne zieleni, z dodatkowymi atrakcjami jak fontanna, na każdym osiedlu znajdują się bezpieczne place zabaw - dbamy, żeby otoczenie było bardzo przyjazne.
 • Dbałość o najwyższą jakość oraz staranność wykonania - cechuje każdy nasz projekt.
 • Przemyślane rozkłady kreowanych pomieszczeń. Dzięki temu możesz urządzić mieszkanie dogodnie i komfortowo.
 • Budowane przez nas mieszkania są zawsze sytuowanie w dogodnej lokalizacji ze świetną komunikacją i wygodnym dojazdem.
 • Zależy nam na bezpieczeństwie naszych mieszkańców, dlatego projektujemy osiedla strzeżone.

Nowe budownictwo - oczywiście!

Od wielu lat tworzymy niepowtarzalne miejsca, które cieszą wygodą i funkcjonalnością. Nasze osiedla zostały zaprojektowane z myślą o komforcie swoich przyszłych mieszkańców. Funkcjonalnie rozplanowane przestrzenie, najwyższa jakość materiałów i eleganckie detale sprawiają, że utrzymane w nowoczesnej estetyce osiedle stanie się idealnym miejscem do życia. Przekonaj się.

Zobacz nasze nieruchomości online!